joawat woar 't sjun
zeët d'r sjriever
um i mieng wöad
tse sjpraeche
de muite weëd
sjun doch
mit diech
dieng leefde
ze bliet i miech
i mie joa
i mie voetjoa
i mie blieve

um i mieng wöad
tse sjpraeche
iech zal bij
diech blieve
i laache
i troane
i zinge
vuural zinge

noeëts mieë verjaese
puutsj miene dank
iech sjtrieël diene oam
i mie zieë
i mie blieve
bij diech


2016