vasteloavend II

vasteloavend wat e bild
i bróns
jejaose
óp inne plai
in d’r zommer
bij meëdjer oge
umsjtrengelde heng
oes-jesjlage jreun
oamt tsiet

vasteloavend wat e bild
i hoed
jewase
óp inne plai
in ’t vrugjoar
bij miensje muultjer
inee hoake vingere
ópjewase leef
oamt deep

vasteloavend wat e leëve
miensje e bild
oamt leefde

2024
  

 


 

museum

sjpatseerjank
durch sjpas
vräud va hofnoeng
i jewaldtsiet
drieft uvver de joare
en da raeste
in dat tsimmer
van d’r zenger
woa-i ’t tieke
van d’r woadmasjieng
nog tse zieë
nog tse hure

bij ’t eroes joa
klinkt e woad
niekela

in ‘t museum
va tserukkome

2024

 


  

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat

2023


 

 

jet los

vasteloavend
’t maat jet los
tsiet sjniepelt
i confetti
uvver daag
hin sjpringe
en da
deë daag
va rouw
tsiet triepelt
i tsekonde
uvver joar
hin sjpringe
en da

vasteloavend
’t maat jet mit
diech

2023 óptsóg

d’r óptsóg van alle daag
vertseld i jesjiechte
jesjtabeld i loage
va jidderinne
en ing is vuur jediechte
um tse dreume
d’r óptsóg va blieve
alle daag

jank e sjtuk mit

2022
langs d'r waeg

ónger diech alling
vuur die ing koetsj
jlaas durchzichtieg
wieje blik
jenóg tse zieë
vertselle vroage
die ing koetsj
mit peëd
dreëgt de las
sjtoots d’r koetsjer
hoeëje hód
roeë jekleid
jrust oes dank
vuur ’t applaus
va diech alling
langs d’r waeg
i sjpas jekleid

doe sjtiegs i
ónger diech alling
de duur bliet óp
vuur al die lu
ónger ziech alling
inne janse tsóg
ing koetsj
vuur jidderinne

2022


 

 

jet los

vasteloavend
’t maat jet los
tsiet sjniepelt
i confetti
uvver daag
hin sjpringe
en da
deë daag
va rouw
tsiet triepelt
i tsekonde
uvver joar
hin sjpringe
en da

vasteloavend
’t maat jet mit
diech

2023


  

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat

2023

    <br />
    <em>2023</em></p>

 


mainz

heile heile gäns-je
e lid klinkt oes
ing sjtad umhoeëg
bekankd wie mainz
’t kunt allenäu jód
vertrouwe sjtroalt ze oes
in sjtroase óp de plaie
vuural deë inne
mit ’t vasteloavendsbild
lu verzammele ziech
doa jeer kieke langs
’t bild umhoeëg
’t kunt allenäu jód
ing duustere tsiet
va jewald hingerlosse
de vräud waad
in de sjtad
mit ’t vasteloavendsbild
oamt sjpas

en ’t leed
in hundert jahr
ist alles weg
zingt me
um d’r  mód

2021


 failervasteloavend

oes ’t vólk jeboare
waast i hoemoor
noa de sjtere
’t ónendlieje jeveul
va karnevalsbal
inne dans in de huegde
oes ing wólk jerend
i drupevräud
tseruk óp de eëd
hei wil iech zieë
doe vólk d’r vós
va hoemoor
in alle tsiete
’t joar rónk
doe bild óp deë plai
i mainz
d’r failervasteloavend
inne sjpassjtuts
noa d’r ieëwieje
vasteloavend
 

2021

 

jardeman


de vrugjoarzon
sjteet neer in
d’r fibberwaar
sjiengt óp bleeche
winkterjezichter
wurpt lange sjattens
lieët klure fónkele
va marketentster
bis trommelsjleëjer
pluum óp d’r hód
blanke zeëbel
vaan sjtriecht d’r wink
zonnebril i klure montoer
kleed mit oessjnit
’t zitst deep bij de jarde
mit vöal of tswai alling
jraad ’t intselle hat
jenóg tse vertselle
tse losse zieë
’t sjpel va sjtoots en hoemoor
d’r sjtaatse jardeman
oes d’r marsj
van d’r nico
lieët de zon sjienge
vrugjoar in d’r winkter
alaaf

2020


 


 nieëkste

jees te mit miech mit
noa die wieëtsjaf
mit de bloasmoeziek
woa klone ópbluie
jedanke e bild weëde
ziech tse duie
iech han diech jeer
dans i mieng erm
sjtroal  diene laach
i mie jeveul
sjoenkelend d’r waeg
noa heem
wieër wie aesjermitwoch

jees te mit miech mit
doe klonemarie
noa die wieëtsjaf

de nieëkste

2020

 


joeja

 

e woad va lang jeleie

va wied voet

nog ummer kótbij

 

joeja

e woad va danse

zinge

va meersjer

engele

va sjweëve

vluejele

 

joeja

e woad va jeweun

zoeë tse blieve

 

joa joeja wie Joep

ing janse welt

joa joeja Joepeman

e jans leëve i ziech

joa joeja los joa

vier allenäu

joeja vuur ee
 

2019

 
 

 


 

muulsje

dat muulsje
bliet hange
óp de bakke
dat ee muulsje
zoeë tsaart
tseertlieg jónk
va vruier noa hu
en nog lang
mie janse
noeëts mieë voet
effe lang jenóg
um tsaart tse zieë
’t keurt miech
e jediech va
vasteloavend
bis nieëks joar
e lippejeluk
mónkjeveul
hats

2020
 

 
 


 

 

marie

 

deë blik

dat kleedsje

sjlajer zinge

joa dansmarie

vere óp d’r hód
bee sjlingere
in de loeët

alaaf óp diech
marie perl in de
vasteloavendsjoarestsiet
 

noa aesjermitwoch

besjlage in erinneroeng

deë blik bliet blinke
joarestsiete lang
perl marie
 

2019

 
  

donnesjdieg

de vräud is
óngerweëgs
ze kunt

’t kammezöalsje
va diech
mit de sjpenker
va joare
an d'r sjtool
ze blieve

vier tsere mit toelpe
i vasteloavendsklure
en sjtaeche
e nui sjpenke
um dat-s te ummer
danst bij ós
waast bij ós
doe vasteloavendsblom
 
alaaf
dieng vrung
van d’r donnesjdieg
vasteloavendsdonnesjdieg
meëdjerdonnesjdieg

 


2017

 

 

 

 

  

oes d'r sjong

’t tröat
retteketet
’t tsiemt
paaf paaf
d’r Joeëhan en ‘t Lies
zetse ziech aa
’t  Biela en d’r Karl
drieëne an d’r sjwungel
d’r Wiel
lieët ’t lofe
’t sjellebeumt
tsjieng tsjieng
al die daag

da óp heem aa
sjudde d’r confetti
oes de sjong
dwarrelt óp ‘t jebun
inne intsieje sjniepel
kleëft an d’r vós
raest ziech jewaesje
drueg verwaard
bis ’t nieëks joar

retteketet
paaf paaf
tsjieng tsjieng

2018 

 

mondieg

wagkelende etalaasje-roete
van d’r mondieg
pacemakers óp hol
kinger mit döpjer in de oere
kriesje um alaaf
jroeëse narrekappe
zukke hoemoor
butereednere
verpakke ziech i thema's
sjpraech doch zörg
um kinger-oere
weëns mit dansende
lieët sjiengende pruke
sjalle vleddieje klanke

vier wille sjoenkele
kinger laache
en da d’r herrik
’t zoer va vräud
’t cialisfrance24.com vrugjoar
bis nieëks joar
sjpaskapelle hod mód
bliet sjpille
uung tuen zunt d’r vrid
van d’r karnaval

karnaval
karnaval
karnaval
 

2017
 

 prul

in e tsimmer
sjtunt ze bijenee
bilder sjtere
lempjer böl
jepakt i doeëze
e paar waeche
jlietsere
noen prul
in e tsimmer
sjtunt ze bijenee
pruke hudjer
sjmienk klone
jepakt i doeëze
e paar daag
sjtroale
jinne prul
 

 

2015
 

 

 

 

 


 

 


 

noa d'r óptsóg

sjtroase sjtreume
lanksaam leëg
wieëtsjafte völle ziech
lu zukke wermde
jlazer vol jetsapt
moeziek danse
de zon jeet ónger
vrugjoar vermiesjt ziech
lieët in de sjtroale
hinger vinstere zunt
jardienge nog an zie
jesjoave poefele
kaffieë óppen dusj
en inne klinge
vuur doesj en sjpas
uvver de sjtroas
tiervelt d'r confettie
lu i jruupjer
ze zinge laache
inne intsele leuft
zieng sjritte vuur
ziechzelver
d'r ruk jekierd noa
d'r daag
de frisje mörjeklure
dónkele
wieëmudieg d'r oavend
d'r vasteloavendsmondieg
ópjebórje in de komende daag
zoeëvöal mondieje
bis deë inne mondieg
 

2016


 

bidwaeg


vasteloavendswaeg
i-jezieënd mit
inne bókseknoof
narrekapsjelsje
wieëteforsjet
e beerdöpje

't binnenste van
inne vaseloavends-jek
ing koet óp
inne taesjedóch
inne vóts
in ing flesj

hilliegdomme óp
d'r bidwaeg noa
vasteloavend
jemoald durch
inne pafe

ing koens um tse
zieë, sjrieve, leëze
 

2014

 

 

 

 

prins


zets de oere óp
sjper de oge
d'r mónk sjpannewied
zoeg de vräud
die janse lief
basjtensvol

sjtrek de erm
deel,  werp
sjträu diechzelver oes

en óp mitwoch
aesj

 

 

 

2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

vasteloavendsmondieg

de sjaal van de naat
brikt i kluresjtukker
d'r daag kniespert
moeziek in de oere
d'r vasteloavends-jek
sjtiegt oes zie bed
't narre-dreume-naes
bloeëse vus danse
óp d'r teppieg
vräud sjtreumt
durch 't lief
de ieëtsjte klone
weëde jesjmienkt
in herjodsvrugde
vasteloavendswaan
drieënt  ziech werm
d'r jong van 't verkier
kleidt ziech keëkend jeël
d'r aintseljenger
beugt ziech vuuruvver
bingt ziech de sjong
aier vermiesje ziech
in de sjpekkepan
de tsiedónk tseecht
de sjtiemmoengsbilder
va jister de sjtroase
zunt nog leëg
mar 't fiebert
en hu joa hu
hu jeet 't bejinne
zal 't zieë wie 't is
vasteloavend
zoeëvöal in ee woad
mit klonesjritte de duur
eroes va kling noa jroeës
va lanksaam noa flot
noa die plaatsj
die ing plaatsj
van alle joare
d'r tsóg kunt
los 'm mar kome
leve mondieg
leve leve
vasteloavendsmondieg

2015

 


KLEUNSJE

 

I fibberwar 1981 sjrievet iech d'r teks vuur dat lidje.
't Lieke, mieng doater woar tswai wèche aod. Vuur de vinster van
't kingertsimmer hong ing marionnettepóp, e kleuntje.
't Lieke loog in 't bedje. Iech sjtong vuur de vinster.
Va wieds hoeët iech d'r óptsóg.
Deë vertrók vanaaf d'r Olmeplai.
D'r Wiel Hamers komponeret de moeziek.
D'r jezank is van 't Nicole van Weert.

 

 

 

 


doa oave óp 't tsimmer
hingt e kleunsje bij de vinster
't hingt mit veer köadsjer an d'r plavong
en went 't klingt sjloffe jeet
trukt de mam an die köadsjer
da danst dat kleunsje in de zonee tswai hop, ee tswai hop,
de bee eraaf en de erm eróp
ee tswai hop, danst dat kleunsje in de zon
ee tswai hop, ee tswai hop,
de erm eraaf en de bee eróp
ee tswai hop, bij de vinster is 't karnaval

 

 

doa vure óp 't sjtüpje,
leuft e kinke ieësjte sjtepjer
't krieënt en 't sjokkelt bis 't da vilt
en went de tröansjer kómme junt
pakt d'r pap da zie kinke
en danst werm e kleunsje in de zon't kinke is noen jroeëser
lieret sjneure en óch broeze
hingt mit vöal köadsjer vas ja woa aa
en went 't zienne jank wil joa...
dinkt 't tseruk an 't sjtüpje,
da danst werm e kleunsje in de zon

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KONFETTIE

 

 

 

 

 
vier junt mit de juffrauw Bettie
noa’t fes van konfettie
sjnieppele sjweëve
röngs-jer tsirkele
lófsjlange krónkele
roeë wies jeel jreun blauw
ing papiere klure loeët
 
 

went vier noa
heem junt
likt hei en doa
nog jet konfettie
tusje de sjting
 
 

nieëks joar waast
doa e nui fes
van konfettie
mit de juffrauw Bettie
 
 
 
 
2009
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

vräud
 

d'r sjloes van de vuurvräud
maach 't noen mar woar
blomme jeluks-jeveul
sjpringe oes d'r knop
bluie inkele daag
nate durch
zieëne confetti
jeróch umsjwermt
en da de bee
en de erm
in de loeët
hod miech vas
los nit los
doe vasteloavendsblom
ieëwieje blui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de eëd

roeë jeël jreun
vasteloavendsklure
de eëd sjteet óp d’r kop

jetoepde klone
de eëd konfettiesjnei

jesjtriefde vane winge
de eëd sjoenkelt

jesjtrikde mutsje
de eëd danst

lü sjneure sjtrieë
de eëd bieëft

dónkel lü wiesbleech
de eëd nimt en sjenkt

sjenkt noen winnieg
nimt noen vöal

roeë jeël jreun
ing vasteloavend va klure
de eëd leëft

 

2010

 

DIRKJE
 
 
 
 

Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.
Sjeef in de moas, zoeëwie zieng sjleëg
dat is d'r Dirk ejaal... joa!
Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.

't Dirkje woar 't mensje mit
sjpróssele en roeë hoar.
Heë sjloog al óp e trömsje,
doe woar heë nog kóm e joar.
De jroeëse lü, die vónge dat sjun,
de kinger dansete in inne krink,
d'r pap en de mam zunt zoeë sjtoots
óp dat himmelsklinkend kink.

't Dirkje is jewase,
zieng welt dat woar jans 't hoes.
Mar wieër dan d'r sjtoeprank
doa kank heë ziech nog nit oes
mar óp 'ne daag, de moezziek trók langs,
jekluurde mensje woar jaar nit bang.
Heë trók durch de sjtroase vroeë mit
en zieng welt woeët vol va klank.

De kinger óp 't plaisje,
die maachete ing kapel.
't Dirkje sjloag d'r neëver
heë woar flot oesjeheld.
Weë trüestet hem: d'r pap en de mam,
ze jole ing trom mit verkensvel.
Doa trók heë mit durch d'r jaad,
en heë sjloog nog ins zoeë hel.

't Dirkje is noen jroeëser,
zie trömsje hüetste nit mieë­.
'n Könnik in zie jeëdsje;
d'r boese lose't zieë.
Mit karnaval da pakt heë de trom,
heë maat sjandaal, de lü in 'ne krink;
ze danse en sjoenkele vroeë
rónk dat himmelsklinkend kink.

tekst: Wim Heijmans
muziek: Harry Brouwers
koor en orkest
zang: Saskia van der Meer

 

 

èsj

 

 't tsiepelt, 't riespelt
oe jummieg
't rinkelt, 't klinkelt
auw meun
't tsjienget, 't tsiemmet
alaaf
't breuzelt, 't sjneuzelt
auw wie
't brullet, 't dullet
drei daag
't kwietsjet, 't kriesjet
aafjelofe

èsj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild carla

 

 

 

 

  
vinster


inne kloon in alle klure
jeplekt óp de vinster
van de sjoeël
d’r óptsóg trukt verbij
kinger wieze noa de vinster
‘kiek mam, kiek pap,
dat is ózze kloon’
mörje jeet heë werm
in de kas
de kinger zalle zage
‘vier hant ing sjiekke klas’
en hingt ’t ós de vinster oes
da hange vier
d’r kloon werm dróp
 
 
 
 
2007
 
 
 


 
 

 

bild carla

 

 

 

 

 

 

 

 


 

vuurvräud


't hingt in loeët
d'r sjien va vasteloavend
wólke sjmienk drieve kótterbij
toelpeklure
sjellesjal
kingerkriebel
va jesjenk oespakke
verlange
't kunt
hat nog al in ziech
ónendlieg jeluks-jeveul

vuurvräud
wat ing sjpas
doert bis an de vräud

 

2013 


 

 meunebal


oes de vinster
danst ze eraaf
ing jardieng
durchzichtieg wies
slaiert ziech
um 'ne droevesjtok
sjpruse jreun
oes de eëd
jraad tse zieë
kleit ze wies

meunebal
in d'r winkterjaad

               2011

 

 

 
 
vasteloavend
 
 
vasteloavend vilt vrug dis joar
vier hant nog fibberwaar
bauw inne mond lang
’t vrugjoar kunt
’t doert nog ing janse tsiet
de kieësmüts-jere zukke hön nès
in ’t kes-je an de moer
ze pikke hönne naam
rónk ’t laoch
ze hant nog vöal tse doeë
’t vrugjoar kunt
 
vasteloavend vilt vrug dis joar
de kieësmüts-jere maat
dat nüks oes.
 
 
 
2006
 
 
 
 
 

 

 

de zief   (2012)


e sjpel va
zieë en jezieë
d'r tsóg trukt
winke laache
keëke brulle
drieve sjweëve
bloare pieng
vus durchlofe
zitse raeste
óp d'r sjtoeprank
bee jesjtrekt
ing bruk
uvver de zief
confetti drieft
jekluurd verbij
noa 'ne puts
va vrugjoartsiet


ing leëvensbron

 

 

 

bild van 't carla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leëft en bliet   

 

inne ieskiechel
an de vinsterbank
waast in d'r vraos
sjmiltst in de zon
toeënt i wasser

 

ing klonetroan
óp e wies bakke
rolt i leed
verdampt i vräud
toeënt i confettidruup

 

ing klonetroan
kriesjt i miech
leëft i lóf
bliet i lit

 

(2012)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bild carla