blom201901
blom201902
blom201903
blom201904
blom201905
 

 

 
    blom

de zieë sjtreumt
i jolve-sjproach
de zon sjpeielt ziech
óp de huevele

in de dale bluie
weiens mit blomme
klatsjroeëze
’t jraas vol
iech pluk ze
nim ze mit
óp mieng rees
de huegde óp
eraaf noa
’t wellend wasser
woa hoare danse
in d’r wink
knei in d’r zank
vuur diene laach
sjtaech ing blom
i die hoar
zieën mie jeveul
i diech
doe bluits i miech

 

 

 

Nuutsbreef Veldeke Limburg
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs
Tijdens het laatstgehouden Festival Sjiek ontving Wim Heijmans uit Kerkrade de Sjiek Literatuurprijs voor zijn in het Kirchröätsjer plat geschreven bundel D'r jank van de tsiet. Reden genoeg om eens te gaan praten met de man die al meer dan tien jaar lang een website vult met Kerkraadse poëzie en proza.
We spraken af in de HubBiblioteek in zijn woonplaats en praatten uitgebreid over zijn werk in het onderwijs, wat hem beweegt, hoe de jaren zestig een blijvende invloed hebben gehad op zijn denken en werken, en natuurlijk over zijn prijswinnende boek.

Klik HIER voor het hele interview.

 

 

 

Blom

Jans jet pigmenten zörje vuur de versjillende klure. ’t Miensjlieg oog zient anger klure wie ’t insectenoog. Bije bevuurbild, zient klure die ’t miensjlieg oog alling ónger ultraviolet lit kan zien.

 

 

SJIEK  LITERATUURPRIJS

a
b
c
c2
d
e
e1
f
g
i
01/10 
start stop bwd fwd
 

 

Joenie
D’r Reumiesje naam vuur joenie is Junius.


Midzommer
Vriedieg een-entswantsieg joenie um zivvetsing oer veer-envóftsieg vingt d'r zommer aa. D'r langste daag.


Planete
Mars en Mercurius sjtunt an 't bejin van d'r oavend  in 't nordweste kót bijenee. Jupiter de janse naat in 't zuudoste. Saturnus vanaaf sjpieë in d'r oavend in 't zuudoste. Mars an 't bejin van d'r oavend in 't nordweste. Doa sjteet óch Jupiter.

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 

Platbook een-entswantsieg

Óp woensdieg tswelf joenie um nuuntsing oer drissieg isr de prezentatsiejoeën van Platbook een-entswantsieg, Gans Greun
in café De Tramhalte óp ‘t stationsplein in Remung.
Uur zut va hatse ijelade.
De here Koopmans en Gabriëls zunt de redacteure van dizze nommer.

 

Jediech van d'r mond

 

 

Nak

Va wieds kanne ze hem al zieë. D’r man mit d’r lange nak. Boave de beum oes. De klingkinger van d’r Wiel en ’t Bertie kanne de jesjiechte van d’r man oes ’t meersjebóch. Al jans jet kiere woeëte ze hön vuurjeleëze. Noen jónge ze mit hön eje oge de meersjer zieë. In e jroeës park. Sjweëve tusje elfen. Rezen mit moeziek durch anger leng. Sjpatsere langs hoezer óp kingermoas. Junt mit ing prinses óp de foto. Krieëne ’t oes óp karreselle. Losse hekse an ziech verbij joa. Tswai daag. Ze blieve ing naat doa sjloffe. Um tse dreume. Deure-rues-jer in inne depe sjlof. Mit vräud wakker weëde. D’r nuie daag puutsjt hön prinslieg.
An de hank van de mam, d’r pap, de oma, d’r opa. Dansende miepmöpjer in de zon. ’t Bertie en d’r Wiel veule jet va heemwieë. Noa hön eje kinger. Wie ze mit dön hei woare.
Óch de vräud van d’r tswaide daag jeet verbij. Ze junt noa heem. Mit e prinsessekleedsje aa. Kruentje óp d’r kop. Meersje-sjpelsjer ónger d’r erm. ’t Meersje bliet. In ’t verlange. D’r man sjtikt nog ins d’r nak oes boave de beum. Dat wille ’t Bertie en d’r Wiel óch blieve doeë. D’r nak oessjtaeche. Vuur de jroeëse lu va mörje. Zoeë jeet ’t meersje wieër. 

 

 

 

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Vertaling gedicht


bloem

de zee stroomt
in golven-taal
de zon spigelt zich
op de heuvels
in de dalen bloeien
weilanden met bloemen
klaprozen
het gras vol
ik pluk ze
neem ze mee
op mijn reis
de hoogte naar boven
naar beneden
het golvend water
waar haren dansen
in de wind
kniel in het zand
voor jouw lach
steek een bloem
in je haar
zaai mijn gevoel
in jouw
jij bloeit in mij

 

SJIEK  LITERATUURPRIJS  2019

 

 

lees HIER

het jury rapport

 

PLATTE-WEG

 

In ‘t program Plat-eweg vaan Henk Hover op L1 Radio leus eder week ‘ne Limburgstaolegen auteur veur oet eige werk. Dat zien gediechte en verhaole die ieder gepubliceerd zien in Platbook, ‘n twiejaorlekse oetgaof vaan oetgeverij TIC, in samewèrking mèt Veldeke en ‘t Hoes veur de Kunste Limburg.

Deze kier waor de beurt aon Wim Heijmans. Wim wón ieder twie kier de Veldeke Literatuurpries en recentelek nog de Sjiek Literatuurpries veur zie proza en poëzie in ‘t Kèrkraojs. Heer leus noe zie verhaol ‘Driefhoots’ veur. Geer kint ‘t hei nog ‘ne kier beluustere
Wim Heijmans leus veur op L1 Radio - Veldeke Limburg

JEDIECHTE-PAD
 

 

 

I meëts va dis joar woeët inne bejin jemaad mit 't jediechte-pad. Failere mit jediechte in 't Hollendsj en d'r dialek zunt jeplaatsjd in 't park va Kirchroa. De dialek jediechte zunt van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans. De jediechte zunt jesjlaeve i iezere plate en vas-jemaad an failere oes Ardenner sjtee. 't Is e iedee van de jemeende Kirchroa en de Stichting Dichter in Beeld. 't Jediechte-pad vingt aa bij d'r i-jank vanoes de Niersjprink. 't Pad noa links aahaode. Dat leuft parallel an d'r Könnekswaeg. Vriediegmiddieg 1 fibberwaar waor de faierlieje öffnoeng van 't jediechtepad in d'r Hub.

HEI kant uur de reed leëze van d'r heer Gert Boonekamp. HEI kant uur de jediechte leëze en nog mieë foto's zieë.

 

teller

777806
vandaag157
gister342
deze week1199
maand7305