• jemuut202101.jpg
  • jemuut202102.jpg
  • jemuut202103.jpg
  • jemuut202104.jpg
 

jemuut

d’r zommer
i herfs jemuut
hult lu binne
i winkterlit

’t dörp sjlieëft
i jrauw hoezer
ze zunt ziech enieg
jries i kluur
intsel i wöad
bleech i moeziek
doa i versjtunt ze ziech
d’r sjmaach van allenäu

bis d’r sjilder
d’r sjriever d’r moezieker
ze trekke
durch de sjtroase
moale hoezer aa
uvver plaie
diechte óp sjting
óp brugke
sjpille zieje anee

d’r winkter
i bluiend jemuut
hult lu eroes
i zommerlit

 

 


 

 

 


Oktober
D’r Reumiesje kaizer Domitianus neumet d’r mond oktober noa ziechzelver.

Planete
Mercurius ziet me an d'r sjloes van d'r oktober 't mörjens neer in 't ostzuudoste. Venus in d'r oavendsjiemer neer in t zuudweste. Jupiter en Saturnus in de ieëtsjte helf van de naat in 't zude. Ze sjtunt óp vóftsing oktober um een-entswantsieg oer reëts van d'r mond. Óp vunnef-entswantsieg oktober um zivve oer vóftsting is Mercurius nog jraad in 't oste tse zieë.


Orion
D'r boag van d'r jeëjer Orion ziet me in 't oste. D'r bejin van 't sjterebild Orion. D'r winkter is óngerweëgs.

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Jammer genoeg moeten wij in Januari 2021 de twee lezingen van mw. Petra Dassen-Housen (9 jan.) en Wim Heijmans (18 jan.) gaan verplaatsen.
Beide lezingen mogen (voor zover nu bekend) maar 30 gasten ontvangen in het HUB en zowel mw. Dassen als Wim Heijmans verdienen de aandacht van een groter publiek.
Dus .... gaan we weer schuiven. 😅

Voor de lezing van Wim Heijmans hebben we 17 januari 2022 gepland.
De lezing van mw. Dassen is eveneens verschoven naar het nieuwe seizoen. Datum volgt nog.
Laten we ervan uit gaan dat de wereld dan weer redelijk terug in het lood is. Althans wat Covid-19 betreft. 😉

 

Jemuut

Betseechent ‘’t janse va jedanke en wat me ziech bewós is’, doa-oes kunt ‘d’r wil, d’r wónsj, ’t verlange en ’’t jód veule, ’t junne’, mar óch de besteechnoeng ‘sessel va ziech bewós zieë’, vuural van ’t jeveul teëjenuvver d’r versjtank.

 


 

 

Vertaling gedicht 'jemuut'
(boven aan de pagina!)


gemoed

de zomer
in herfst gemoed
houdr mensen binnen
in winterlicht

het dorp slaapt
in grauwe huizen
ze zijn enig
grijs in kleur
enkel in woorden
bleek in muziek
daarin verstaan ze elkaar
de smaak van allemaal

tot de schilder
de schrijver de muzikant
ze trekken
door de straten
schilderen huizen
over pleinen
dichten op stenen
op bruggen
spelen zijden aan elkaar

de winter
in bloeiend gemoed
haalt mensen naar buiten
in zomerlicht


 

 


 

 Vieëdel

Ze zunt doa. De lu oes ’t vieëdel. In hön eje sjproach. Óp hön eje aad en wies. I bild braad durch sjrievere, moezieker, moaler, filmer. Ze dunt ’t woad. De lu oes ’t wes-vieëdel van de sjtad loestere mit andach. Zoeë bekand vuur hön. E heemjeveul. E werm jeveul vuur de sjprechere. Óch d’r kingerburjemeester sjprikt. Faierlieg mit hootsere kette um. Poer natoer. Tsezame mit d’r wethouder sjroeft e de teksplaat óp de moer. ’t Koenswerk va verbóngeheet. Mit d’r kop va jidderinne. Zoeë bezónger um dróp tse lieche. D’r Kop va Wes. Jesjmienkd i vasteloavend mit klure va d’r voesbal-kloep. Drumhin d’r daag va jister in ’t bild van de koel. Raosbroen jekluurd va verjangeheet. Noa bleer va mörje.
Iech en doe. Sjouwer a sjouwer. Mit sjroeve vas-jelaad vuur de komende tsiet. Durch de sjtroas klinkt ing sjtim. ‘Tswai is mieë dan ee en ee.’
Joa tsezame. Mieë wie e vieëdel. ’t Janse.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

932846
vandaag13
gister100
deze week549
maand1617