dusj201708
dusj201709
dusj201710
dusj201711
dusj201712
dusj201713


 

   

dusj

heng óp d'r dusj
vus drónger
i sjloebe i sjong
vertselle loestere
sjtrieë laache
allemoal an d'r dusj
en dróp d'r kaffieë
kóch els
jlazer vol
jebakke jehaks

de vrung van ummer
jebakke in de tsiet
allemoal an d'r dusj
veerkant in 't leëve
rónk va wermde


 

 

 

 

   tafel
handen op de tafel / voeten eronder
in sloffen in schoenen
vertellen luisteren / ruzieën lachen
allemaal aan de tafel / en erop de koffie
koek els / glazen vol
gebakken gehakt
de vrienden van altijd / gebakken in de tijd
allemaal aan de tafel / vierkant in het leven
rond van warmte

 

 Dusj
D’r ronge dusj zouw jesjtange han in ’t kastieël van d’r Könnek Arthur. Hei hool heë de verzamloenge mit zieng riddere. Jidderinne an dizze dusj woar jeliech an d’r angere, jinne woar wiechtiejer en jidderinne woeët jehoeëd.

 

 

Tseptember
D’r tseptember is óp ’t nordlieje haofrungd d’r ieëtsjte mónd van d’r meteorologiesje herfs. D’r astronomiesje herfs vingt hei rónk een-entswantsieg tseptember aa.
Óp ’t zuudlieje haofrungd is d’r tseptember d’r ieëtsjte mónd van ‘t meteorologiesje vrugjoar. ‘t  Astronomiesje vrugjoar vingt hei rónk een-entswantsieg tseptember aa.


Herfs
Vriedieg tswai-entswantsieg tseptember vingt um tswai-entswantsieg oer tswai d’r herfs aa.


Saturnus
An ’t bejin van d’r oavend in ’t weste tse zieë.


D'r jank van de tsiet
't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


Kirchroa jeet plat
Zóndieg achtsing tseptember jroeëse dialekprojram vanaaf elf oer i Kirchroa. Mieë hei uvver óp
www.kirchroajeetplat.nl
 

 

 

 

Sjtórm

Doa sjtónge ze werm. ’t Angèle en d’r Free. Bij de zieë. E joar jeleie woare ze óch doa. Wie zoeë döks in jans jet joare. ’t Bild va jolve, wink, horizon. ’t Bliet. Ze veule ’t kótterbij kome. Jiddes joar e sjtuks-je kótter. D’r wink wurpt ziech óp. Sjtórm hant ze jemeld. En hoeëgwasser. Hön sjtimme vleie in d’r wink mit. De jolve hoeëjer. Sjoem-köp uvver ‘t sjtrand jebloaze. D’r zank sjniet de hoed. ’t Angèle en d’r Free haode ziech vas anee. Ze legke ziech in d’r wink. Lofe e sjtuk langs d’r rank van de oeslo-fende jolve. Inne tunnel va sjtórmklanke. Ze blieve sjtoa. Kieke ziech aa en da noa de zieë. Tswai lu, ing jedanke. D’r waeg noa d’r+ horizon. Doa hant ze vrid mit. Kuete hei waal blieve. Duch d’r tunnel van ónendliegheet. D’r sjtórm drieft hön tse-ruk noa de sjtroas. ’t Angèle en d’r Free haode ziech vas inee.
In ing wieëtsjaf zetse ze ziech bij de vinster. Oeskiek óp de zieë. Óp ’t dusje sjteet ing sjelp mit ing keëts. Wen ze noa heem junt is de keëts ópjebrankd. ’t Angèle hilt ze teëje e oer.
‘De keëts brent óp. De zieë bliet.’
‘Nim ze mar mit,’ zeët d’r ober vrundlieg.
Zoeë junt ze noa hön vakanshuus-je. Sjpassieg. Jedraeve durch d’r sjtórm. E sjtuk zieë in de taesj. De zieë noa hönne horizon. Bis nieëks joar. Of wienieë dan óch.


 

 

teller

497240
vandaag121
gister388
deze week1311
maand8288