d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Foto's van Jo Sommer met de EKMC en de optocht in Kerkrade 2017


 

 

    d'r jees van d'r Jo

de kapel trukt
durch de faar
tröate blinke
in de zon
tromme sjlunt
midde zommer
d’r jardemarsj
tseliender sjwatse vrak
megafoon sjalt
i sjrit noa d’r kirkhof
e jraafsjtuk vuur
ing jesjetste
e bild oes
inne Ietaljaeniesje film
d’r óptsog va hoemoor
i troanejank
oesloof van
d’r vasteloavend
en da de rouw
ing Jouw Waeg
hinger kloeëstermoere

d’r jees van d’r Jo
rouw i
Kloster Melissengeist


 


de geest van Jo
de harmonie trekt / door de parochie
trompetten blinken / in de zon
trommels slaan / midzomer
de gardemars / hoge hoed zwarte jas
megafoon klinkt / in de pas naar het kerkhof
een grafstuk voor / een gewaardeerde
een beeld uit / een Italiaanse film
de optocht van humor / in tranengang
uitloop van de carnaval / en dan de rust
een Goede Week / achter kloostermuren
de geest van Jo / rust in
Kloster Melissengeist 


 

  

 

 


Eerste Kerkraadse Megafoonclub


D'r megafoon

 

D’r megafoon sjtamt oes ’t achtsingde joarhónged. Is vuur ’t ieëtsjt besjraeve durch d’r Johann Heinrich Lambert, deë sjleët hoeët. Me dinkt dat de tröat d’r oersjprunk vong in inne ainfache megafoon, ’t heur van ing kouw.

 


 

 

 

Jannewaar
D’r Reumiesje naam is Mensis Ianuarius. D’r Juudiesje naam is Sebat.


 

Planete
Mars enJupiter sjtunt in 't zuudoste kótbijenee.


D'r jank van de tsiet
't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

Van Feierschicht tot Vrije zaterdag.
Deel tswai va De Domaniale Mijn in Beeld, jesjraeve durch d’r jeboare Kirchrösdsjer Paul Geilenkirchen. Jenauw wie in ’t ieëtsjte deel, Van Mijnnota tot liquidatie, sjteet nit d’r koelman tsentraal, mar ’t bedrief, de dierektere, de polietieker. ’t Is jing nostaljiesje jesjiechte uvver de ‘jouw auw tsiet van de koel.’ ’t Is inne chronolojiesje uvverblik van de jesjiechte van ’t koelbedrief, aafjewesseld mit inkele hoofdsjtukker uvver sjpetsiejelle zaachens. ’t Bóch kost ach-entswantsieg euro vieëtsieg oane de versjikköste. ’t Weëd oes-jejeëve bij Boeken in Limburg en is alling tse krieje bij de webshop
https://www.mijnbestseller.nl/shop/

Platbook 18 Dinkend aan Limburg
Platbook achtsing woeët jeprezenteerd óp zamsdieg achtsing november i Remung. Redaktsiejoeën: Guus Eurlings. Jediechte en jesjiechten van ónger angere de Kirchröadsjer sjrievere: Annie Tummers-Huppertz, Marloes Lammers-Hoekstra, Loek van de Weijer, Maurice Hinzen, Wim Heijmans. 't Bóch is tse krieje in de bucherjesjefter of bij TIC. 

Festival Sjiek

 

Festival Sjiek is een gratis toegankelijk festival waarin het geschreven, gesproken en gezongen Limburgse én Nederlandse woord centraal staat in optredens, interviews en workshops.

Tijdens Festival Sjiek wordt ook de winnaar van de Sjiek Literatuurprijs bekend gemaakt. De prijs wordt door de jury, bestaande uit Daan Doesborgh, Jolien Linssen en Pierre Bakkes, toegekend aan een recent verschenen, Nederlandstalige roman die een link heeft met Limburg. Diverse schrijvers, zoals Wil Boesten, Govert Derix, Ton van Reen, Willem Kurstjens, Frans Budé, Colla Bemelmans, Ger Bertholet en Octavie Wolters, worden tijdens Festival Sjiek geïnterviewd en/of dragen voor uit eigen werk.

Festival Sjiek is een initiatief van het Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP). De in TaLeP samenwerkende Limburgse streektaal- en literatuurorganisaties zetten zich in voor een stimulerend en vernieuwend taalklimaat in Limburg waarin streektaal en literatuur floreren. Met de organisatie van het Festival Sjiek en de Sjiek Literatuurprijs wil het TaLeP hier een bijdrage aan leveren. Festival Sjiek focust op de tweetaligheid van Limburg: zowel het Nederlands als het Limburgs staan op 21 januari nadrukkelijk in de schijnwerpers.

Praktische informatie:

Zondag 21 januari 2018
ECI Cultuurfabriek Roermond

van 11:00 tot 18:00 uur
Om 11:00 uur starten de verschillende workshops en om 13:00 uur wordt het festival geopend in de theaterzaal.

 

Wim Heijmans leëst doa vuur oes zie bóch 'D'r jank van de tsiet' in d'r projram van d'r filmzaal. Aavank 13.30 oer.

  

   gedichten bij geboorte, rouwen
en trouwen...

 

JEBOERT
TROUWE
ABSJIED

 


 Hank

’t Zoos ‘m ejentlieg nit mit. Vuur de krismes  d’r durchval. En mit tsilvester woeët e verkauwe. Mieë wie ing waech. Heë weëd ’t nit kwiet. Doarum jeet d’r Loewie mar ins noa d’r dokter. In ’t wadetsimmer zitst ing vrauw. Heur kink hat e kluurbóch óp d’r sjoeës.
‘Kiek mama, ’t hunke hat blauw oere.’
‘Wat jelui, kink.’
Neëver ziech óp d’r sjtool likt e dues-je mit potlued. Het pakt noen d’r broenge.
‘Dat is ins jet angesj,’ zeët d’r Loewie. ‘Inne broenge hónk mit blauw oere. Inne klonehónk.’
In d’r ek zitst ing vrauw. Ze laacht ins.
‘Wie krank zouw ze zieë,’ dinkt d’r Loewie. Ze is sjun ópjemaad.
‘Mascara en lippesjtif dunt wóngere.’
De duur jeet óp. Inne man kunt eri. D’r Loewie kent ‘m van d’r hoarsjniejer. Heë zetst ziech neëver hem.
‘Nog de betste wunsje, Joeëzef.’
‘Doe óch, Loewie.’
Sjtil kieke ze reët vuur ziech oes. Ejentlieg besjeftiegd hön ing jedanke.
‘Woarum is deë hei.’
D’r Joeëzef kuumt ins. Heë fluustert.
‘Dat zal iech hel nuedieg han.’
‘Wiezoeë Joeëzef?’
‘’t Jeet hingeroes, Loewie.’
D’r Loewie sjnoeft ziech ins de naas. Mós e durchvroage? Wil e ’t wal wisse? D’r dokter maat de duur óp. Heë jrust vrundlieg. De mam mit ’t kink krient inne brif. Ze sjtunt óp en junt eroes. De vrauw oes d’r ek jeet hinger d’r dokter aa. Ze trukt mit e bee. De tswai manslu zunt noen alling.
‘Jeet ’t zoeë sjleët mit diech, Joeëzef?’
Heë knikt. De duur jeet óp. Inne man en vrauw kome eri. In ’t wadetsimmer weëd je-sjwaeje. Bis d’r Loewie eri kan joa. Heë lekt d’r Joeëzef ing hank óp de sjouwer.
‘De tsiet jeet vuuroes. Vier junt allenäu mit, Joeëzef.’
Heë laacht ins.
‘Iech han jód moele, mit ing verkouwdheet,’ bedinkt d’r Loewie ziech.
D’r dokter jieët ‘m ing hank.
‘De betste wunsje.’
‘Ing hank’, dinkt d’r Loewie. ‘Inne wónsj um diech aa vas tse haode.’

 

 

teller

546929
vandaag362
gister437
deze week1223
maand7937