• jetsiefer202201.jpg
  • jetsiefer202202.jpg
  • jetsiefer202203.jpg
  • jetsiefer202204.jpg

 

 

 

jetsiefer

doa zunt ze da
werm oavende
e viltje óp ’t jlaas
dekkel teëje ónjetsiefer
e sjtuk papier pen
sjrieve i keëtselit
sjtukker va lettere
flakkere i wöad
heëve dekkel óp
losse jesjiechte vrij
sjrieve mie jeveul
vuur diech
heëve ’t jlaas
losse dekkel hinger
óp ós
óp ‘t jetsiefer

doe jans
mie jetsiefer

 

 

 

Aujoes
De jesjiechte wil dat d’r kaizer Augustus nit vuur d’r Julius Ceasar wool óngerdoeë en doarum inne daag van d’r mond fibberwaar hat aafjehold. Dat sjtimt nit, want al ónger d’r Numa Pompilius hauw d’r fibberwaar ach-entswantsieg daag. De waal vuur d’r fibberwaar als ‘sjrekkelmond’ sjtamt oes de tsiet dat d’r mond meëts nog d’r ieëtsjte mond van d’r Reumiesje kalender woar. Doadurch woar d’r fibberwaar d’r letste mond, woahinger me da va tsiet bis tsiet ‘sjrekkeldaag’ d’rbij dongt um werm uvveree tse kome mit e zonnejoar.


Planete
Venus in d'r mörjesjiemer neer boave d'r ostnordostlieje horizon.  Mars in 't nordoste. Saturnus 't zuudoste. Jupiter in 't oste.

12 Aujoes
In 't zuudoste sjtunt Saturnus en d'r mond kótbijenee.
 
19 aujoes
D'r mond en Mars kótbijenee.


Perseïden
In d'r aujoes zunt vöal vallende sjtere tse zieë. D'r huegdepónk is óp tswelf aujoes.


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 kroog 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

Klank van e klöks-je
Nui bóch van d'r Tjeu Wetzeler

Troeësbóch. Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6


 

 

 

Jetsiefer

’t Teëjenuvverjesjtelde va ónjetsiefe. Jetsiefer is e anger woad vuur dere. Inne derenaam weëd óch jebroechd wie inne knoefelnaam. Bevuurbild, doe bis e möpje, of e miempje.

 

Vertaling gedicht 'toeën'
(boven aan de pagina!)


gedierte

daar zijn ze dan
warm avonden
een viltje op het glas
deksel tegen ongedierte
een stuk papier pen
schrijven in kaarselicht
stukken van letters
flakkeren in woorden
tillen deksel op
laten verhaal vrij
schrijven met gevoel
voor jou
tillen het glas
laten deksel achter
op ons
op het gedierte

jij helemaal
mijn gedierte  

 


 Erinneroeng

Inne jroeëse kraan sjteet bij de flat. Hekke drum. Balkons weëde aafjebraoche. E sjtuk van e sjtanketsel vilt eraaf. D'r Wiel en 't Bertie bekieke ziech ‘t ins. Ze maache inne sjpatseerjank durch  't vieëdel woa d’r Wiel lierer is jeweë. Heë pakt ziech d'r tillefoon. Kniepst ing foto. Inne man mit e hunke kunt aalofe.
'Doa jeet ing erinneroeng.'
D’r Wiel kent ‘m nog va vruier. Óppen sjoeël.
'Joa Ralf ing erinneroeng.’
‘Iech bin vroeë, dat iech ‘t han mitjemaad. Vöal kinger. Sjpieële. Wen de lampe aa jónge noa heem. En jinne handy. Sjun tsiet. De muite weëd,' zeët e.
'Joa Ralf, zoeë verjeet de tsiet.'
D’r Ralf sjtriecht ziech ins uvver d’r kop. De hoare zunt winniejer woeëde.
'Joa de tsiet, meester.'
Ze laache ins. D'r Wiel kiekt d'rhin.
'Me verluut de hoare, mar nit de sjtrich, wa Ralf.'
'Joa meester en dat is mar jód óch.’
Heë jrust. Leuft durch mit ’t hunke. Drieënt ziech nog ins um.
‘En die tsiet bliet.’
‘Inne filosoof,’ zeët ’t Bertie.
D’r Wiel kiet ins wiechtieg.
'Al jans jet jelierd, Bertie.'
Bij de flat vilt werm e sjtuk eraaf. De dure en vinstere zunt droes. Me kan de loeët zieë. D’r Wiel kniepst nog ing foto.
‘Joa, Bertie ing erinneroeng.’ Heë wiest noa de flat. ‘De nui tsiet sjiengt d’rdurch.’
Heë kiekt d’r Ralf noa.
‘Joa de muite weëd.’
Mit inne laach in ’t jezich. Lofe ze durch. Sjtubwólke losse ze hinger ziech. Vruierjedanke drieve voet. De blauw loeët sjiengt durch de flat. Ummer jet mieë.

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

965430
vandaag18
gister97
deze week566
maand2211