miensje201907
miensje201908
miensje201909
miensje201910
miensje201911
miensje201912
 

 

miensje
                                                            

’t jieët vöal leng
miensje kenne
ee land
de welt

’t jieët vöal miensje
miensje tseeje
inne miensj    
diech

’t jieët vöal weëg
miensje lofe
inne waeg                
noa d’r angere 

’t jieët vöal jeleuve
miensje jeleuve
ee jeloof          
leefde

’t jieët vöal wöad
miensje sjpraeche
ee woad              
vrid

’t jieët vöal jesjiechtens
miensje vertselle
ing jesjiechte     
        
diene naam

 

 

 

 

Miensj


’t Woad ‘miensj’ kunt va ‘man’. Dat sjtamt aaf van inne Indo-Europe-iesje sjtam ‘man’. Dat betseechent ‘dinke’of ‘ma’ dat betseechent ‘maese‘. In ’t Latien: ‘miensj, mentis’. In de betseechnoeng va ‘jees, versjtank’.

 

 

Vertaling gedicht


mensen

er zijn veel landen
mensen kennen
een land
de wereld

er zijn veel mensen
mensen wijzen naar
een mens
jou

er zijn veel wegen
mensen lopen
een weg
naar de andere

er zijn veel geloven
mensen geloven
een geloof
liefde

er zijn veel woorden
mensen spreken
een woord
vrede

er zijn veel verhalen
mensen vertellen
een verhaal
jouw naam

 

Oktober
Bis in ’t achtsingdejoarhónged woeët vuur oktober in ’t kót 8ber jebroechd.


Herfs
D'r herfs vingt aa óp mondieg drei-entswantsieg tseptember um nuung oer vóftsieg..


 

Planete
Jupiter an 't bejin van d'r oavend in 't zuudweste. Saturnus sjteet óp vunnef oktober in 't zuudzuudweste kótbij d'r mond.  An d'r westzuudwestlieje himmel kunt Venus end oktober vlak noa d'r zonsóngerjank.Inne bezóngere loestermiddieg
in De Wieëtsjaf

In De Wieëtsjaf an d’r Maat i Kirchroa vingt zóndieg 13 oktober e bezónger konzeët plaatsj. D’r Kirch-röadsjer zenger en lidjersjriever Paul Weële zal doa tsezame mit ’t trio L3 oes ’t Huevelland inne middieg verzörje mit alling Limburgse loesterlidjer natuurlieg ‘Live’! Lidjer mit tekste die ónger de hoed junt, mar hei en doa óch jemuutlieje lidjer um mit tse zinge.

Tusje ’t zinge durch, leëst d’r Kirchröadsjer dialek-sjriever Wim Heijmans vuur oes eje werk.

Inne middieg dus mit inne laach en óch ing troan, woa-i d’r dialek ing wiechtieje plaatsj inemt.

D’r entree vuur dizze middieg is 10 euro en keëtjer kan me rezervere bij de Wieëtsjaf (www.wieetsjaf.nl). D’r loestermiddieg vingt aa um 14.00 oer.


 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


 

Jediech van d'r mond


 

 

 

Nase zóndieg

Inne zóndieg. Reën. Um binne tse zitse. Ziech jemuutlieg tse maache. Tse werme an die jedanke. Zoeë de winktertsiet durch tse kome. Hei en doa vieët doch inne fietser rónk. Klatsjnaas. Inne sjpatseerjenger mit inne hónk. Ónger d’r sjirm. Terrasse leëg. Hinger ing vinster zitst e kinke. Ing druup roetsjt uvver de roet. Binne jeet ‘t kinke de druup mit inne vinger hingernoa. Ónger inne sjtroech in d’r jaad sjoelt ing kats. Inne paddesjtool sjtaecht wies aaf tusje broen bleer. In e tsimmer zuet me.
‘Wat inne kappes zóndieg.’
Ing rivier sjtreumt lanksaam verbij. Langs de kank lofe ing vrauw en drei manslu. Ze sjrieve d’r mörje i drupe. Zient kluur in d’r reën. Jenisse d’r nase zóndieg. Inne man en ing vrauw tseje hön d’r waeg. Ze filme. De jedanke va de sjrievere drieve. Umerme de welt. Ze werme ziech in e wieëtsjefje.
Inne mörje lang zóndieg. Inne daag lang nog um tse sjrieve. Jidderinne noa zie heem. De wöad va deë zóndieg neëme ze mit. Um tse jenisse.

 

 

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

816671
vandaag45
gister130
deze week581
maand4808