zuet201901
zuet201902
zuet201903
zuet201904
zuet201905
 

   

zuet

hinger ’t hoes
óp jadesjting
heng erm
umsjtrengeld
ritme va
lief a lief
d’r werme oavend
‘ne zuet va leefde
keëtse sjtriechlit
vlam wakkert aa
danst oam
va leefde
hinger ós hoes

 

(vertaling van het gedicht: onderaan deze pagina)

 

 

 

Nuutsbreef Veldeke Limburg
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

 

 


 

Tijdens het laatstgehouden Festival Sjiek ontving Wim Heijmans uit Kerkrade de Sjiek Literatuurprijs voor zijn in het Kirchröätsjer plat geschreven bundel D'r jank van de tsiet. Reden genoeg om eens te gaan praten met de man die al meer dan tien jaar lang een website vult met Kerkraadse poëzie en proza.
We spraken af in de HubBiblioteek in zijn woonplaats en praatten uitgebreid over zijn werk in het onderwijs, wat hem beweegt, hoe de jaren zestig een blijvende invloed hebben gehad op zijn denken en werken, en natuurlijk over zijn prijswinnende boek.

 

Klik HIER voor het hele interview.

 

 

 

 

Zuet
Is e deep oes-oame um e deep jeveul tse tseje. D’r zuet is jemindlieg haof bewós, haof mit abziech wen me dat oes aafkier deed. Ónbewós bij vermuidheet of verleefd zieë.

 

 

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

SJIEK  LITERATUURPRIJS

a
b
c
c2
d
e
e1
f
g
i

 

 


 

Mond

Óp zóndiegoavend tswantsieg joelie nuuntsingnuunenzessieg zose ze bij d’r tillevies. D’r Wiel  mit zieng eldere. ‘The eagele has landed’ klónk durch ’t tsimmer. D’r ieëtsjte miensj óp d’r mond. ’t Doeret nog bis d’r vrujje mörje ier d’r Neil Armstrong vós zats óp d’r mond. Inne richtieje mondieg. De mam en d’r pap sjtarete noa de sjwats-wies bilder. Ze woare oes de tsiet dat d’r radio i hoes koam. D’r tillefoon alling in ’t jesjef óp d’r ek woar. Ze hauwe de jesjiechtens van d’r Jules Verne jeleëze. ‘Reis naar de maan’. Noen is ’t zoeë wied.
‘Dat vier dat nog mitmaache,’ fluustert de mam.
‘Loof noa d’r mond, zaat me döks. Noen is ’t zoeë wied,’ zeët d’r pap.
‘Vier koame i vrid vuur de janse miensjheet’ sjteet óp ing plaat. D’r astronaut legkt ze óp d’r mond. Ze zient de eëd ópkome. Woa lande de heng inee sjlunt um ’t universum tse verkenne. Me hat ziech nuedieg. Nit ee land. Nit ing koeltoer. Tsezame de rees durch de tsiet.
D’r Wiel vong in dat joar als sjoeëlmeester aa. Heë hauw de nieëkste mondrees tsezame mit de kinger óppen sjoeël jekaeke. Inne auwe tillevies óp inne hoeëje dusj. Inne pap van e kink zats ‘m neer. Inne waesjdroad woar de antenne. D’r bejin van ing nui tsiet. De lu ziech respektere en verdrage.  Doavuur moeët me noa d’r mond joa. De eëd kunt óp. De janse miensjheet. De welt ee land. Ing koeltoer. Ze sjiengt.
Volle eëd. 

 

 

Joelie
D’r mond joelie is noa d’r Julius Caesar jeneumd.

Midzommer
Vriedieg een-entswantsieg joenie um zivvetsing oer veer-envóftsieg vingt d'r zommer aa. D'r langste daag.


Mond
't Is vóftsieg jeleie dat d'r ieëtsjte miensj, d'r Amstrong, óp d'r mond kunt.


Planete
Mars sjteet an 't bejin van d'r oavend  in 't westnordweste. Jupiter en Saturnus in 't zude.

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 

Platbook een-entswantsieg

Óp woensdieg tswelf joenie um nuuntsing oer drissieg isr de prezentatsiejoeën van Platbook een-entswantsieg, Gans Greun
in café De Tramhalte óp ‘t stationsplein in Remung.
Uur zut va hatse ijelade.
De here Koopmans en Gabriëls zunt de redacteure van dizze nommer.

 

Jediech van d'r mond

Vertaling gedicht


zucht

achter het huis
op tuinstenen
handen armen
omstrengeld
ritme van
lijf tegen lijf
de warme avond
een zucht van liefde
kaarsen strijklicht
vlam wakkert aan
danst adem
van liefde
achter ons huis

 

SJIEK  LITERATUURPRIJS  2019

 

 

lees HIER

het jury rapport

 

PLATTE-WEG

 

In ‘t program Plat-eweg vaan Henk Hover op L1 Radio leus eder week ‘ne Limburgstaolegen auteur veur oet eige werk. Dat zien gediechte en verhaole die ieder gepubliceerd zien in Platbook, ‘n twiejaorlekse oetgaof vaan oetgeverij TIC, in samewèrking mèt Veldeke en ‘t Hoes veur de Kunste Limburg.

Deze kier waor de beurt aon Wim Heijmans. Wim wón ieder twie kier de Veldeke Literatuurpries en recentelek nog de Sjiek Literatuurpries veur zie proza en poëzie in ‘t Kèrkraojs. Heer leus noe zie verhaol ‘Driefhoots’ veur. Geer kint ‘t hei nog ‘ne kier beluustere
Wim Heijmans leus veur op L1 Radio - Veldeke Limburg

JEDIECHTE-PAD
 

 

 

I meëts va dis joar woeët inne bejin jemaad mit 't jediechte-pad. Failere mit jediechte in 't Hollendsj en d'r dialek zunt jeplaatsjd in 't park va Kirchroa. De dialek jediechte zunt van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans. De jediechte zunt jesjlaeve i iezere plate en vas-jemaad an failere oes Ardenner sjtee. 't Is e iedee van de jemeende Kirchroa en de Stichting Dichter in Beeld. 't Jediechte-pad vingt aa bij d'r i-jank vanoes de Niersjprink. 't Pad noa links aahaode. Dat leuft parallel an d'r Könnekswaeg. Vriediegmiddieg 1 fibberwaar waor de faierlieje öffnoeng van 't jediechtepad in d'r Hub.

HEI kant uur de reed leëze van d'r heer Gert Boonekamp. HEI kant uur de jediechte leëze en nog mieë foto's zieë.

 

teller

788533
vandaag330
gister326
deze week2434
maand7338