boch201701
boch201702
boch201703
boch201704
boch201705
boch201706
boch201707
boch201708
boch201709
boch201710
boch201711
boch201712
boch201713
boch201714
boch201715
boch201716
boch201717
  

 
   

bóch

lettere preuve
bladzie ruuche
jesjiechte zieë

drage
verware
ópsjloa
mitneëme

bilder klure
papier
die leëve

bóch
lettere versjwumme
bladzie verpolvere
jesjiechte verjeet
i die zieë
doamit han
iech vrid

 

boek
letters proeven / bladzijde ruiken / verhaal zien
dragen / bewaren / openslaan / meenemen
tekeningen kleuren / papier / jouw leven
boek / letters verzwemmen / bladzijde verpulveren 
verhaal vergaat / in je zijn
daarmee heb / ik vrede

 

 


 

 

NUI BÓCH:

         

 

 

 

't Bóch is óngerweëgs.

 

 

Zamsdieg 27 mai weëd 't jeprezenteerd in 'De Wieëtsjaf' an d'r Maat i Kirchroa. D'r projram vingt aa um 14.30 oer.

 

Uur zut va hatse i-jelade um d'rbij tse zieë wen d'r Wim Heijmans 't ieëtsjte bóch oesrikt.

D'r Paul Weële en d'r Luiz Olivera, de oes-jeëvere va Lilili bejrusse ós. D'r journalist van D'r Limburger Guus Urlings kalt mit d'r sjriever. Moeziek weëd jemaad durch 't Nicole van Weert-Deitz, d'r Wiel Hamers en d'r Jo Handels. Alles weëd anee jekald durch d'r Marc Charlie
r.

 

 

 

 

’t Bóch

‘Lies, wits te wat iech jehoeëd han? Doa kunt e bóch. Bij d’r hoarsjniejer woare ze dat an ’t vertselle.’
‘Wat vuur bóch, Joeëhan?’
‘E bóch woa vier i vuur kome.’
‘Dat hant ze diech doa wies jemaad.’
‘Nae Lies, ’t is woar.’
‘Doe wits doch wat doa allenäu vertseld weëd.’
’Nae, noen is ’t richtieg. D’r jong van d’r hoarsjniejer, d’r Dennis, kunt óch dri vuur. En doa maache ze jinne flauwekul uvver.’
‘Weë hat dat bóch da jemaad?’
‘Dat is nit wiechtieg vrauw. ’t Jeet um de jesjiechte. En vier zunt doa e deel va. Doe en iech. Nieëkste waech zamsdieg. Um haover drei. In de wieëtsjaf óp d’r maat. Kunt ’t ieëtsjte bóch. Vier zunt al um ing oer doa.’
‘Leve Joeëhan, woarum zoeë vrug?’
‘Meens te weë doa allenäu hin jeet. Die van d’r hoarsjniejer kome allenäu. En die hant inne aahank. Iech wil vuuraa zitse. Óp de ieëtsjte rij. Doa krien iech al jód mit. En de bee sjtrekke. Vier sjmiere bruedjer en kaffe kanne vier ós doa wal besjtelle.’
’Bruedjer sjmiere. Iech jeleuf doe has ze nit mieë näu. Zoeëlang doert dat nit.’
’Da neëme vier neus-jer en chips mit.’
‘Óch nit. Die zalle doch nit ezoeë knauzetieg zieë um nuuks óp de duzje tse zetse.’
‘Klumpjer da?’
‘’t Is jód Joeëhan. Iech nim wal ing tuut mit. Da kanne vier die óch durchjeëve noa de anger lu.’
‘Mar nit tse wied, angesj hant vier nuuks uvver vuur ós zelver.’
‘Weë sjteet nog mieë in ’t bóch?’
‘D’r Wiel mit zieng döatesj, d’r sjweierzoon,’t klingkink. D’r Karl en ’t Biela.’
‘Mainjod. Wat zal dat ing jesjiechte weëde.’
‘Um noeëtse tse verjaese. Um ummer tse verware.
Um, jeweun um. Ing jesjiechte tse zieë.’


 Bóch

’t Woad ‘bóch’ kunt waarsjainlieg van ’t Germaansje woad vuur d’r bukkeboom, ‘boche’. De umsjleëg van de ieëtsjte bucher woeëte jemaad van e reët- ekkieg sjtuk bukkehoots.

 

 

 

 


Mai
Is inne diechterlieje mond. Bekankd zunt de jediechte van d’r Heinrich Heine ‘Im Wunderschönen Monat Mai’ en d’r Herman Gorter ‘Mei.’

Mars
In de ieëtsjte helf va mai, kót noadat de zon óngerjeet in 't weste.

Jupiter en Saturnus
Van 't bejin van d'r oavend bis deep in de naat in 't zude.


Dieksiejoneer
Is werm tse krieje.


 

 

teller

456512
vandaag172
gister260
deze week929
maand7482