• mensjeI202305.jpg
  • mensjeI202306.jpg
  • mensjeI202307.jpg
  • mensjeI202308.jpg

 

  

  

 

 

miensje I

oes eëd jeboare
trekke miensje jrenze
langs wasser
hinger berje
durch krig

oes eëd jeboare
verlosse miensje jrenze
bouwe brugke
sjtieje berje
durch vrid

oes eëd jeboare
zukke miensje leefde
uvver zieë
sjleëte berje
durch verbóngeheet

oes eëd jeboare
blieve miensje lu
i jewald
i vrid
durch leefde

oes eëd jeboare
zunt miensje lu
oane jrenze
diech miech
tsezame welt

 

 


Meëts

Óp de nordlieje haofrungde is meëts d’r ieëtsjte mond van ’t meteriejologiesje vrugjoar.

Planete

Mars in 't weste, Jupiter de ieëtsjte helf van d'r mond vrug in d'r oavend in 't weste.  Venus an 't bejin van d'r oavnd in  't weste.

 

Ee meëts
In 't weste sjtunt Jupiter en Venus kótbijenee.


veer-entswantsieg meëts
Noa zonne-óngerjank sjtunt d'r mond en Venus kótbijenee in 't weste.


Orion
't Sjterebild Orion sjteet in 't zuud-westee. Hat de vorm van inne aierleufer mit drei sjtere in 't midde.


 


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kir


 


Troeësbóch.
Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6

 


 

 


Miensje

Vruier zaat me dat binne ’t miensjdom rasse tse óngersjeie woare, wat als biologiesje zicherheet woet jezieë. Rasselier weëd noen jezieë als ing verauwerde ideologie. Binne de tsoat Homo Sapiens zunt biologiesj jezie jing rasse.

 

Vertaling gedicht 'miensje'
(boven aan de pagina!)
mensen I

uit aarde geboren
trekken mensen grenzen
langs water
achter bergen
door oorlog

uit aarde geboren
verlaten mensen grenzen
bouwen bruggen
stijgen bergen
door vrede

uit aarde geboren
zoeken mensen liefde
over zee
slechten bergen
door verbondenheid

uit aarde geboren
blijven mensen mensen
in geweld
in vrede
door liefde


uit aarde geboren
zijn mensen mensen
zonder grenzen
jij mij
samen wereld
 

  

 

 

Kieësje

Doa junt ze da, ’t Bertie en d’r Wiel. Inne middieg noa ’t tejater. E jesjenk va de kinger vuur d’r jeboertsdaag van d’r Wiel. ‘Inne middieg kieësje aese’, sjtong óp de kaat. E sjtuk uvver inne kieësje-jaad. Ing auw jesjiechte in ‘ne nuie jas. En ’t kan, umdat ’t jeet uvver wie-ts te umjees mit ing welt die flotter endert dan-s te aa kans. Nog ummer jitsieg. Ze weëde mitjenoame durch bilder, moeziek en tejatersjpillere. Hoemoor en erns. Andach va de ieëtsje bis de letste menuut. Jroeës is d’r applaus an d’r sjloes.
‘Hondervel,’ zeët inne man hinger ’t Bertie.
Ing vrauw ruft: ‘Vunnef sjtere!’  
Doa is d’r Wiel ’t jans enieg mit.
‘Iech bin benuid wat mörje in de tsiedónk sjteet.’
’t Bertie knikt.
‘Iech zouw zage, die kieësje hant jód jesjmaachd. En angesj, is ’t koad kieësje aese vuur deë van de tsiedónk.’
Ze sjpatsere nog jet rónk in de sjtad. Vuurdat ze noa heem junt, drinke ze in e wieëtsjefje ing tas kaffe. En ’t kan nit angesj, mit e sjtuk vlaam d’rbij. Kieësjevlaam! ‘Zies te Bertie. Wie flot de welt ziech óch endert, kieësje en vlaam zunt van alle tsiete. Mieë wie inne middieg. Jroeëser wie inne telder.’
D’r jesjmak van inne bezóngere middieg neëme ze mit noa heem. Inne dank vuur hön kinger.  

jitsieg: actueel  

 
 
Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

990858
vandaag132
gister129
deze week261
maand3469