columns 2019

Jeläufieg
                        janI
De fesdaag ligke hinger hön. ’t Jeweune in d’r daag kunt lanksaam tseruk. D’r Joeëhan en ’t Lies sjpatsere mit ’t hunke. Óp d’r ek zunt de sjpore van ’t vuuwerk tse zieë. D’r makkadam rozza jekluurd...

 

Rónkjank
                                  janII
Wat inne zóndieg. Dreikönnegke en d’r Prins oesróffe. Allenäu óp inne zóndieg. Dat kunt nit flot vuur. Doarum vange ze mit ’t Dreikönnegke-zinge al vrug aa. Doabij waor ‘t vurriegs joar de intsiegste wieëtsjaf van ’t dörp tsouw...

 

Jannewaar
                          janIII
De letste daag hat ’t jerend. Jet tse vöal in de oge van d’r Joeëhan.  ’t Jeet ‘m óp d’r wekker. Mit de heng in de taesj sjteet e bij de vinster. Heë kiekt eroes. Zieng vrauw is in de kuche...

 

Sjriever

Dis naat hat ’t jevroare. D’r wink hat ziech noa ’t oste jedrieënd. De zon sjiengt. De loeët sjtrak blauw. D’r sjriever zitst bij ziech heem an d’r dusj. Kiekt eroes. Jenist de landsjaf. Vuur ziech ligke papier en potloeëd...

Pries
                      fibberwI
’t Lies sjteet in de kuche. Het sjmiert ziech ing bótram.
‘Mós iech diech óch ing sjmiere.’
D’r Joeëhan zitst in ’t tsimmer.
‘Vier broeche doch jing bótramme mit tse neëme. Zoeë lang doert dat nit.’
‘Doe wits mar noeëts.’..

VAR
                    meëts I
’t Is zoeë wied. Hu trukt d’r óptsog. Kót langs de noabersjaf van ’t Lieza en d’r Joeëhan. Heë zitst veëdieg an d’r dusj. Kwetsjbuulmoeziek klinkt. De lampekap sjteet óp d’r dusj. Sjtrak zetst d’r Joeëhan die óp d’r kop. Heë sjud ziech alvas inne klinge i...

 

 

Rotonde
                         fibberwII
D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Doarum zitse de tswai breur nit in d’r jannewaar an d’r kuchedusj, mar bejin fibberwaar. ’t Is al jet langer kloar. Ze zitse óp inne zóndiegnommedaag in de kuche. Jraad wie ‘t vurriegs joar likt e jroeës  sjtuk papier óp d’r dusj. En tswai viltsjtifte. Sjtiechwöad sjrieve. Vuur d’r óptsóg...

Aesjermitwoch
                                 meëts II
D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Evver d’r Aesjermitwoch is vrug. Daag van absjied. Van aesj. ’t Zoer van loslosse. Hu nit d’r daag noa ’t fes. D’r daag vuur ’t fes. Inne dónkele mitwoch mit ing vrugjoarzon. In ’t joar tswaidoezendnuuntsing.
De kirch vol. Wöad, moeziek. Inne lange deens...

 

Sjtub

                         fibberwIII
Jister is e aakome. Heë is in d’r winkter ing tsiet óngerwaegs jeweë in ’t zude. Um tse kieke, tse veule, tse zieë, tse hure. Um ziech heem tse veule in de klure. D’r Jean hat ‘t mit noa heem jenoame...


Partij
                 meëts III
’t Sjtórmt. De ieëtsjte berichte uvver umjevalle beum vleie durch de loeët. Jinne hónk deë-ts te in dat weer eroes sjiks. D’r hónk va d’r Joeëhan mós evver waal. Al is ’t e klinger sjtuk wie angesj.
‘Ziech vuurzichtieg,’ zeët ’t Lies...

 

 

E himmels-jeveul
                               fibberwIV
Ing vrugjoarzon in d’r fibberwaar. ’t Juucht in d’r Hannes. Jing winkterkauw. Heë sjtiegt óp d’r fiets. En al e paar daag hingeree. Zieng röngdes in de winktertsiet mit vrugjoar temperatoere. Vasteloavendsmoeziek klinkt in hem. De jetseerde hoezer laache hem aa...

Jeboertsdaag
                               meëts IV
Sjtórm, reën. Vöal reën. Jenóg vuur inne werme zommer. Dat vingt d’r Wiel. Heë is jeer an duur. E vrugjoarkink dat huppelt tusje blomme. Ziene jeboertsdaag, óp d’r ieëtsjte daag van ’t vrugjoar. Jenist d’r sjpatseerjank mit zie klingkink. Hat ’t bild van e kink in de tsiedónk vuur oge...