columns 2018

             
             
             
             
             
             
             
             
             

Aod kloeëster 
                      april III
Bij de bushalte sjteet inne man. Kiekt in de loeët. ‘t Marjo kunt aavare. Ziet d’r man sjtoa. Heë kunt ‘m bekankd vuur. Zicher. D’r Orbons. D’r sjoeëlmeester va vruier. Het sjtopt.
‘Dag meester.’..

 

 

Sjuuf aa
                april II
Ze woare al vrug óp. De manslu van de bank. Tsezame mit de vrauwlu hant ze
jetseerd. Vane, blomme. Hu is ’t fes van ’t janse dörp. Mit noadroek óp ‘janse’. ’t Jode fes va d’r pastoer. Hönne pastoer. Werm mit noadroek...

 

Jeluks-jeveul
                 april I
De waech noa de Oeëstere jeet d’r Joeëhan jeer noa d’r hoarsjniejer. Da is ‘t nit druk. Bis te flot an de rij. Heë kan zofort in d’r sjtool joa zitse. Is jraad óp tsiet. Kót noa hem kome e paar man eri...

 

 

  Vraos  

          meëts I
‘t Vruust. Wasser weëd ies. Evver nog nit dik jenóg. De sjaatse blieve in de kas. Wie jeer d’r Hannes ‘t óch zouw wille. Wie vruier. De heng óppen ruk. Runker drieëne. Uvver d’r jroeëse weier...

Ao
            meëts II
D’r  Wiel hat zie klingkink an d’r tillefoon.
‘Opa, doeë?’
‘Iech jon mit d’r tsóg, kink.’
‘Woarum?’
‘Noa ing mevrauw adieë zage.’..

 

 

Ummer ‘t zelfde
            meëts III
In ‘t höks-je bij de bushalte zitst ‘t Miets. Tse wade óp de bus. ‘t Is in d’r tsiet. ‘t Karool kunt aalofe. Trukt e waarkeersje mit ziech mit.
‘Óch óngerweëgs, Miets?’...

 

 

 

Jediechte in ’t park
            meëts IV

Hei en doa sjtunt jruupjer lu. Ze verzammele ziech rónk ’t Gon en ’t Marjo. Ónger sjirme. ‘t Rent. Inne fotojraaf kniepst foto’s. ’t Park is leëg. En vuural naas. ’t Gon trukt inne plastic zak van inne failer aaf. ..

 

 

Zörg
               meëts V
Óp de duur van de auw kirch hingt e plakkaat. Dis waech is e konzeët van de har-monie en d’r koer. Jet vuur in de Jouw Waech. Sjtukker oes de Matheus Passion en Jesus Christ Superstar...


Lamp
          fibberw I

D’r Joeëhan hauw e brifje ópjehange. Flot noa Dreikönnegke. Doa sjrievete óp: ‘Óp de tsieëne lofe.’
‘Woarum dat da,’ vroaget zieng vrauw.
‘D’r vasteloavend sjlieëft nog. Deë mós ziech nog ing tsiet oesraeste.’..

 

 
Heng
          fibberw II

Hu is d’r daag in de noabersjaf. D’r óptsóg trukt. Bij d’r Joeëhan en zieng vrauw sjteet de hoesduur óp. Doa kan me eri um jet tse aese, tse drinke of d’r abee. Óp tsiet verzammelt me ziech doa. Vasteloavendsmondieg. ‘D’r daag van d’r Lou’, neume ze d’r daag...

 

 
Koens
          fibberw III

D’r daag va jister, va vuurjister. De daag d’rvuur. Ze klinke nog. Bij jesjlaose oge. Inne dreum i kloar dageslit. De heng óp de oere. De moeziek in d’r kop. Sjtoa blieve I jedanke. De tsiet loslosse. Vuur wie lang? De heng van de oere...

 


Bevroare weier
          fibberw IV
Inne sjaatser is d’r Joeëhan noeëts jeweë. Heë hilt evver van d’r sjport. I zieng kingertsiet hat heë ’t wal ins jeprobeerd. Wieër wie ing dikke lip en e sjtuks-je van d’r tsank is e nit kome. De ies-tsiet is in al die jong joare nit mieë jeweë wie foesballe óp inne klinge bevroare weier...

 

 


Tradietsiejoeën
          jan I
Dees te jet vuur de tswaide moal, is de kans jroeës, dat ‘t ing tradietsiejoeën weëd.  ’t Vas likt vuur de komende joare. Of-s te wils of nit. Of doe huets jeweun óp d’rmit. Mar dat likt d’r Kep nit. ....
 
Hank
          jan II

’t Zoos ‘m ejentlieg nit mit. Vuur de krismes  d’r durchval. En mit tsilvester woeët e verkauwe. Mieë wie ing waech. Heë weëd ’t nit kwiet. Doarum jeet d’r Loewie mar ins noa d’r dokter. In ’t wadetsimmer zitst ing vrauw.... 

 
Miech óch
          jan III

Inne vrujje vasteloavend wil zage kót noa Dreikönnegke an d’r kuchedusj. De tswai breur besjpraeche wat ze junt doeë mit d’r óptsóg. Óp d’r dusj likt e jroeës sjtuk papier...     

 
Lóf
          jan IV

’t Hat vöal jerend. De fesdaag durch. Mit bek oes de loeët. In hoes hat d’r Hannes jenóg tse doeë. Mar inne inkele toer zouw e doch nog ins jeer wille maache...