columns 2018

             
             
             
             
             
             

Drueg
                             joelieII
De duur van d’r hoarsjniejer sjteet óp. D’r Chris kriet de hoare jesjneie. An ’t dusje zitst d’r Sjarel. Heë waad mit de erm uvveree. Bis e an de rij is.
‘Wat is ’t drueg,’ zeët e.
D’r hoarsjniejer knikt..

 

Sjpore
                               joelieI         
De letste waech vuur de sjoeëlvakans. De kinger junt e paar daag noa d’r boer boe-se ’t dörp. De jroeëse sjloffe i tente tusje de obsbeum. De klinge in de sjuur óp bed-der va häu. Uvverdaag sjpieële ze in d’r busj...

 

taesj
                        joenieV
D’r Joeëhan sjtiegt óp d’r fiets. ’t Is donnesjdieg. Da jeet e noa d’r maat. Uvver de jrens. Fisj hoale. Hee sjtelt d’r fiets bij ing iezere sjtang. Maat d’r fiets mit ing kette draa vas. Nimt de fietstaesj mit noa d’r visjkroam...

 

Zivvehónged meter
                        joenieIV
D’r Ralf likt lankoes in d’r sjtool vuur d’r tillevies. Dat zal de komende tsiet de maneer va zitse zie. Foesballe kieke. Nit óp d’r pónk van d’r sjtool. Oane oranje. Nuuks je-tseerd. Jinne pool mit oessjleëg...

Brennissele
                             joenieIIi
Vöal zon. Sjoele reën. Dat lieët in d’r jaad al jód wase. Óch ’t ónkroed. D’r Joeëhan sjoefelt tusje de blomme. Heë hat de kótte bóks aa. Oes de hek sjtikt ing brennissel. De bleer sjtriechele langs de bloeëse bee.
‘Lek miech in taesj.’..

 

Platbook
                               joenieII
Heë kiekt vuur ziech oes. Durch ’t tsimmervinster. Noa d’r jaad. ’t Jreun jeet va pril vrugjoar noa zommerlieg dónkel. Teëjedele junt durch d’r kop.
Kaod werm. Zommer winkter.
Doa-uvver sjrieve. ’t Is al lang allenäu besjraeve. Oes-jepaesjd...

 

 

Vroem
                          joenieI
D’r drinkbecher sjteet neëver ‘m óp de bank. D’r Hannes maat ’t peks-je mit bótramme óp. Heë  kiekt sjnak vuur ziech oes. De loeët is sjtrak blauw. Wie jeer hauw e noen nit ing wólk jezieë. Ing roza wólk. Drei waeche lang hauw e dri jeleufd. D’r renner mit d’r ainfache naam Tom...

 
Dansante
                      maiIV
’t Hauw hön jód jevalle. D’r Joeëhan en ’t Lies. ’t Vurriegs joar in ’t noajoar mit de bus dróp oes. Noen junt ze werm. Jraad nog vrugjoar, evver waal al mit zommerlieje tem-peratoere. Óch noen e paar daag noa ing sjtad nit tse wied voet...

 

Vivre
                maiIII
D’r janse oavend hauw e ziech jevräud. Mörje is d’r ieëtsjte daag mit zommerlieje temperatoer. Inne jroeëse toer hat e ziech vuurjenoame. Óp d’r fiets in de kótte fietsbóks. De ieëtsjte moal dis joar. Wie ummer is e vrug óp. De zon kunt jraad boave d’r horizon. ’t Is nog frisj...

 

 

Jemuutlieje zits   
               maiII

Joare jeleie zose ze tsezame in dezelfde klas. Rije banke. Hingeree, neëveree. Zes joar lang. Bis ze wasete oes de kótte bóks. Me tróf ziech wal nog óppen sjtroas. Foesballete tsezame. Toere óp d’r fiets. Feste viere. Mit en mit vong jidderinne aa ziene eje waeg tse joa...

 

ieëwieje sjtroom
                      maiI
’t Is al ing tsiet jeleie, dat heë hei sjpatseret. Langs d’r wasserrank. Van de rivier mit zoeëvöal erinneroenge. Mit de bloese vus in ’t wasser. De krieënende sjtimme va de kinger. Meanderend in d’r sjtroom mit...

 

 

Dusj

                  aprilIV
Hu junt de kinger van de sjoeël an d’r dusj. Tsezame an inne jroeëse dusj. De jeng van de sjoeël durch. In alle sjoeële van ‘t land zitse de kinger an d’r fesdusj. Jidderinne óp ziene aad en wies...

Aod kloeëster 
                      april III
Bij de bushalte sjteet inne man. Kiekt in de loeët. ‘t Marjo kunt aavare. Ziet d’r man sjtoa. Heë kunt ‘m bekankd vuur. Zicher. D’r Orbons. D’r sjoeëlmeester va vruier. Het sjtopt.
‘Dag meester.’..

 

 

Sjuuf aa
                april II
Ze woare al vrug óp. De manslu van de bank. Tsezame mit de vrauwlu hant ze
jetseerd. Vane, blomme. Hu is ’t fes van ’t janse dörp. Mit noadroek óp ‘janse’. ’t Jode fes va d’r pastoer. Hönne pastoer. Werm mit noadroek...

 

Jeluks-jeveul
                 april I
De waech noa de Oeëstere jeet d’r Joeëhan jeer noa d’r hoarsjniejer. Da is ‘t nit druk. Bis te flot an de rij. Heë kan zofort in d’r sjtool joa zitse. Is jraad óp tsiet. Kót noa hem kome e paar man eri...

 

 

  Vraos  

          meëts I
‘t Vruust. Wasser weëd ies. Evver nog nit dik jenóg. De sjaatse blieve in de kas. Wie jeer d’r Hannes ‘t óch zouw wille. Wie vruier. De heng óppen ruk. Runker drieëne. Uvver d’r jroeëse weier...

Ao
            meëts II
D’r  Wiel hat zie klingkink an d’r tillefoon.
‘Opa, doeë?’
‘Iech jon mit d’r tsóg, kink.’
‘Woarum?’
‘Noa ing mevrauw adieë zage.’..

 

 

Ummer ‘t zelfde
            meëts III
In ‘t höks-je bij de bushalte zitst ‘t Miets. Tse wade óp de bus. ‘t Is in d’r tsiet. ‘t Karool kunt aalofe. Trukt e waarkeersje mit ziech mit.
‘Óch óngerweëgs, Miets?’...

 

 

 

Jediechte in ’t park
            meëts IV

Hei en doa sjtunt jruupjer lu. Ze verzammele ziech rónk ’t Gon en ’t Marjo. Ónger sjirme. ‘t Rent. Inne fotojraaf kniepst foto’s. ’t Park is leëg. En vuural naas. ’t Gon trukt inne plastic zak van inne failer aaf. ..

 

 

Zörg
               meëts V
Óp de duur van de auw kirch hingt e plakkaat. Dis waech is e konzeët van de har-monie en d’r koer. Jet vuur in de Jouw Waech. Sjtukker oes de Matheus Passion en Jesus Christ Superstar...


Lamp
          fibberw I

D’r Joeëhan hauw e brifje ópjehange. Flot noa Dreikönnegke. Doa sjrievete óp: ‘Óp de tsieëne lofe.’
‘Woarum dat da,’ vroaget zieng vrauw.
‘D’r vasteloavend sjlieëft nog. Deë mós ziech nog ing tsiet oesraeste.’..

 

 
Heng
          fibberw II

Hu is d’r daag in de noabersjaf. D’r óptsóg trukt. Bij d’r Joeëhan en zieng vrauw sjteet de hoesduur óp. Doa kan me eri um jet tse aese, tse drinke of d’r abee. Óp tsiet verzammelt me ziech doa. Vasteloavendsmondieg. ‘D’r daag van d’r Lou’, neume ze d’r daag...

 

 
Koens
          fibberw III

D’r daag va jister, va vuurjister. De daag d’rvuur. Ze klinke nog. Bij jesjlaose oge. Inne dreum i kloar dageslit. De heng óp de oere. De moeziek in d’r kop. Sjtoa blieve I jedanke. De tsiet loslosse. Vuur wie lang? De heng van de oere...

 


Bevroare weier
          fibberw IV
Inne sjaatser is d’r Joeëhan noeëts jeweë. Heë hilt evver van d’r sjport. I zieng kingertsiet hat heë ’t wal ins jeprobeerd. Wieër wie ing dikke lip en e sjtuks-je van d’r tsank is e nit kome. De ies-tsiet is in al die jong joare nit mieë jeweë wie foesballe óp inne klinge bevroare weier...

 

 


Tradietsiejoeën
          jan I
Dees te jet vuur de tswaide moal, is de kans jroeës, dat ‘t ing tradietsiejoeën weëd.  ’t Vas likt vuur de komende joare. Of-s te wils of nit. Of doe huets jeweun óp d’rmit. Mar dat likt d’r Kep nit. ....
 
Hank
          jan II

’t Zoos ‘m ejentlieg nit mit. Vuur de krismes  d’r durchval. En mit tsilvester woeët e verkauwe. Mieë wie ing waech. Heë weëd ’t nit kwiet. Doarum jeet d’r Loewie mar ins noa d’r dokter. In ’t wadetsimmer zitst ing vrauw.... 

 
Miech óch
          jan III

Inne vrujje vasteloavend wil zage kót noa Dreikönnegke an d’r kuchedusj. De tswai breur besjpraeche wat ze junt doeë mit d’r óptsóg. Óp d’r dusj likt e jroeës sjtuk papier...     

 
Lóf
          jan IV

’t Hat vöal jerend. De fesdaag durch. Mit bek oes de loeët. In hoes hat d’r Hannes jenóg tse doeë. Mar inne inkele toer zouw e doch nog ins jeer wille maache...