POËZIE 2023

 

xxxxx 

 

 

besjtoa

kinger sjpieële in d’r zank
ze bilde hön jedanke
i kastieële, höal en jeng
korrele sjmiltse i hön heng
anee bis ing jesjiechte
’t meersje van d’r prins
bedaad óp inne daag
in ’t sjpel va kinger

kinger noen ópjewase i joare
ze bouwe hön welt
i woeëne, werk, ‘t besjtoa
bilde ziech i heng
anee bis ing jesjiechte
’t leëve um ziech tse wunsje
bejonne oeëts als sjpel
noen erns i jroeës

2023


 
 

 

 

sjtere-jlans

’t umermt miech
d’r sjtere-jlans
oes d’r naatjlietser
sjtrieëlt d’r sjlof
i de oge
zank vuur ‘ne dreum
miene dreum
diech tse bejieën

en da verjeet ‘t
in ’t wakker va d'r mörje
lakens jedrieënd noa
d’r daag van alwerm
wat tse wade sjteet

’t weëd werm naat
umermt miech
i rouw

doe leëfs

2023

 

 

xxx sjongIII
 

sjong zetse
in d’r oavend
mondesjien wurpt sjatte
va kingerwónsj
ónger dekke
werm tsouwjedekd
kingerdreum

los mörje
sjong jevöld zieë
mit sjnuuts
van oespakke

sjong zetse
don mit
mondesjien wurpt sjtroale
va diech
i jlietser
werm noa miech
kingersjpel

los mörje
sjong jevöld zieë
mit leefde
van oespakke

vuur kinger dele

weltwied

2023

 

  

 


 

zank

zank drieft mit d’r wink
jebloaze in ‘ne zankberg
jlietsert zilver in de zon
kinger sjpieële
haffele zank in de heng
vingere sjpreie ziech
zank roetsjt tseruk
in d’r berg
noa d’r bejin
kinger vorme
hön leëve in d’r zank
inne middieg lang
hön jesjiechte
in de heng
tseruk noa d’r berg
in d’r wink va bejin
hön jesjiechte
drieft mit
in de oavendzon
noa heng va mörje

ing nui jesjiechte
jlietsert

2023
 


 

 

 


jraaf

bij ’t jraaf
mit klatsjroeëze
jezieënd in ’t vrugjoar
wase oes de eëd
um tse plukke
vuur de vaas van
erinneroenge
applaus klinkt

kriesj wal ins
troane wermwólke
va troeës
kondensdrupe teëje
de kauw va troer

kriesj wal ins
hof dat-s te
kótter bij miech bis
mieë wie ins

bij ’t jraaf
applaus klinkt
klatsjroeëze

2023
 Sjevemet leëft

sjtank óp
sjtrek diech oes
tseeg
harmonie va dele
veul de vräud va blomme
blief nit d’rhinge zitse
koom eroes
zieën ze in d’r trengel
deel ze mit de lu um diech hin
los  ’t dörp bluie
i sjport, i moeziek, i sjutse, i zinge
veraine va verbóngeheet

sjtank óp
sjtrek diech oes
jidder óp zieng eje aad en wies
e blomme perk va verbóngeheet

joa Sjevemet
blommeweëd
  

lid

e lid klinkt
oes inne mónk
sjouwer a sjouwer
dreëgt moeziek
i heng ópjevauwe tuen

e lid klinkt
ing hank in d’r ruk
bild va verbóngeheet
tsezame moeziek
i heng jesjtrengelde noeëte

joa los diech hure
jidder sjtim is ’t weëd
jehoeëd tse weëde
jeloesterd tse zieë
jidder sjtim is ‘t weëd
e bild tse krieje

joa los diech hure
jidder sjtim ziene klank
jenaose tse weëde
jedrage tse zieë
jidder sjtim uvver jrenze
e bild tse zieë

e lid klinkt
los diech hure
um tse dele
doe en iech
e bild weëd

2023
 sjpel

zuk diech
ving diech
sjpieël de tsiet
i sjnelheet lit

sjweëf
lieët i jewieët
drief óp oam
van ónendliegheet

vang klure
reënboag wied
moal diech
i jeneratsiejoeëne
jónk bis aod
jank diene sjrit
i de tsiet
sjpore tsirkele
ietse pietse kling
um jroeës tse zieë
doe en iech

2023

 


 

lies II

hoezer
rónk plaie
langs sjtroase
i vieëdele
drage lu

hön sjtad
de lies rónk
hön heem
e sjilderij um
tse moale

lu junt sjtunt
sjpraeche zinge
danse drage

lu pienzele
sjtrich vuur sjtrich
daag noa daag
hön sjtad

um i tse lieste

2023
  

 

 

bluit

jieëvele rozza versjaose
ritse hei en doa
sjeef daachrin
oesblik óp verjangeheet
troer in de noamiddiegzon
aafbróch tsersjplietert
erinneróng i sjtubwólke

moeziektuen luete óp
rozza kloar ónjeritsd
sjeef sjnakt ziech
blik kweer durch jrieze sjlaier
in de jeremzer van uvverblieve
sjiengt ing blauw loeët
wiese wólk va hofnoeng
moeziek tsersjplietert
aafbróch kadans va hammere
in ’t ritme
bluit sjrot óp

2023

 


 


 

duur

sjarnere tuen
klinke i moeziek wöad
duur wingt óp
hatseklop tiekt
kom eri

sjarnere verbinge
klinke i versjtendnis
duur sjteet óp
sjtim sjprikt
welkom

2023

 

 erinneroeng an kammeraadsjaf vanoes Kölle

 drieve

wasser bringt bejin
drieft i leëve
wasser bringt sjloes
drieft i absjied

vier drieve mit
i vräud i leed
vier blieve
in ’t dele

mit diech jer
jekluurde vrunk

2023


 

jrenspöal

jrenspöal
sjtukkere i sjting
vuur waeg
va hei noa doa
plavaie va verbóngeheet

sjtacheldröad
sjtukkere i jlais
vuur waeg
va wiedvoet noa kótbij
tsug va verbóngeheet

van jen zie noa hei
onjebónge verbónge
vrij i ziechzelver
angs verjeet
leefde bluit óp

zoam vlijt
i d’r wink
va doa
jedijt i jrónk
va hei
ónjebónge verbónge
doe en iech
bluie i leefde

jrenspöal
raeste i sjting
vuur waeg
va diech noa miech
plavaie va leefde

2023bild

mörjerouw oamt
toeën va bejin
sjlof oes oge
zieë va d’r daag
bild i kluresjproach
sjalt klonetröate
lieët sjweëvend
’t jeveul va vräue
wie dan óch ’t  kunt jód
ieëwiegheet um tse verdrage
leëve nim miech mit
los daag sjalle
van engele-jezank
tsezame in e bild
va diech miech
umsjtrengelde erm
inne oavend dans

en ’t bild waacht in de naat
han vertrouwe

leëvensraes
noa inne nuie daag

2023


 
 

 

 

sjpraose

sjpraose
va leddere
frisj aajesjtraeche
i vräud
sjtuuts vuur
leëvenslós

sjpraose
va leddere
vermolmd
i mismód
verpolvere
leëvensvräud

sjpraose
va tuen
klinkend
i moeziek
drage zörg
verbóngeheet

sjpraose
oes d’r sjoeës
los ze klinke
ze sjenke kinger
leëvensdaag
ze zunt ’t weëd
verdene ‘t

joa
do re
ma mi
e kingerlid
kriet vluejele
ma mi

2023

 


 

 


 

sjoeës

jeboare um alling zieë
d’r waech tseruk
noa d’r  sjoeës
wermde van de mam

jeboare um alling zieë
um tse drage
mit lu um diech hin
óp deë waeg umhoeëg
noa jebórjeheet

en de pieng
va kwiet weëde
va leëvenssjloes
um tse dele
mit lu um diech hin

en ’t vertrouwe
vanoes ’t alling zieë
noa d’r sjoeës
um tse dele
mit lu kótbij en wieër

noa d’r sjoeës
tseruk
deë inne

ieëwieje

2023
 


kette

kette va joare
rije ziech aanee
i verbóngeheet

sjtroom va momente
sjpeule inee
i tsiet

lande mit jrenze
verberje ziech
hinger sjlöas

sjlisse ziech óp
mit kette
van angs

kette va joare
uvverleëve alling
i verbóngeheet

mit sjakele
va diech miech
tsezame

oane jrenze

2023

  


 

tsieëne

óp de tsieëne sjtunt ze
bij die bleechjeël moer
jroeës jenóg zunt ze
uvver basjte hin
bild va jewald
moale ze
zin

jroeës jenóg zunt ze
uvver sjatte hin
bild van angs
moale ze
leefde

jroeës jenóg zunt ze
uvver krig hin
bild va doeëd
moale ze
vrid

óp de tsieëne sjtunt ze
bij die troermoer

moale ze
kingerwelt

zoeë jroeës

2023

 miensjeII


miensje tseje angs
zient sjatte jekeurd
haas

miensje tseje wónsj
zient lettere leefdes
roeë

miensje tseje weëd
zient leëvensech
bild

miensje vroage
zient hatsens-jeer
vrid

miensje blieve
kinger um jroeës tse
zieë

miensje hoffe
zient bejin van al i
sjloes

2023

 

 
 
 


 Brugge

kirch zieë

toere ziet me
tseecht sjnak
de loeët
mui in de tsiet

an duur
bild van 'ne sjwerver
óp ing bank
oes-jesjtrekd

binne
bild van ing vrauw
mit knöa
bekoeëjeld

troane ziet me
jedruegd
i sjting
jewórpe angs

in ‘ne ek
bild va miepmöp
óp inne sjtool
leefdes-raes

midde
bild van ieëwiegheet
mit sjokkel
um tse drieve

oane angs
alling leefde
vuur jidderinne

zoeë kirch zieë

2023

 
 
  miensje I

oes eëd jeboare
trekke miensje jrenze
langs wasser
hinger berje
durch krig

oes eëd jeboare
verlosse miensje jrenze
bouwe brugke
sjtieje berje
durch vrid

oes eëd jeboare
zukke miensje leefde
uvver zieë
sjleëte berje
durch verbóngeheet

oes eëd jeboare
blieve miensje lu
i jewald
i vrid
durch leefde

oes eëd jeboare
zunt miensje lu
oane jrenze
diech miech
tsezame welt

2023
 

 aarre

in ’t midde van de naat
sjneit oes ing wólk
inne sjatse-naam

d’r bejin van e leëve
vol va sjpoare
bluiende tritte
in ing wiese dekke
bringe vrugjoar
i d’r jannewaar

kayla cyan lux perre
mam pap oma opa
tant nónk neëfje nieëtje
junt mit
drage d’r sjats
horizon wied
i himmlesblauw
aarre
 

 

jet los

vasteloavend
’t maat jet los
tsiet sjniepelt
i confetti
uvver daag
hin sjpringe
en da
deë daag
va rouw
tsiet triepelt
i tsekonde
uvver joar
hin sjpringe
en da

vasteloavend
’t maat jet mit
diech

2023 
 

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat

2023 vrij sjpel

hammersjleëg
de kirch aafjebraoche
sjtub wingt óp
tseeche
va verjengliegheet
sjtingreste
tseeche
va blieve
in ieëwiegheet
doa-óp ’t hoes bouwe
va leefde
de kirch losse vernuie
noa oeëts
zoeëwie ze bejon
ze wirklieg jemeend is
leefde oane jrens
zörg vuur ee
de allerermste óp
de ieëtsjte rij
e heem vuur lu óp
de vlóg vuur jewald

de kirch va doe
oamt deep
d’r wink kriet vrij sjpel

drief mit

2023wónsj

deë inne
deë inne wónsj
tsevreie mit
deë inne wónsj
diech tse han

nog effe
nog effe wade
jenóg vuur
dat wade bij
diech tse zieë

wónsj en wade
i moeziek
bejieëne vier ós
zoeë kótbij  bis te
bij miech

doe mieng moeziek
mieë wie effe
mieë wie wade

miene wónsj

2023