koeltoer201701
koeltoer201702
koeltoer201703
koeltoer201704
koeltoer201705
koeltoer201706


 

    koeltoer

ing tseechnoeng
oes kingerheng
van alle leng
i-jekluurd oes
ziech zelver
óp eje aat en wies
bekleie moere
dure sjtunt
wied óp
vuur weë
’t wilt zieë
feste 
e joar rónk
koom eri
iech kom
noa diech

koeltoer
van alle leng
oes miensje-heng
um tse dele
i vrundsjaf
in advent

 

cultuur
een tekening / uit kinderhanden
van alle landen / ingekleurd
uit zichzelf op eigen aard en wijze
bekleden muren / deuren staan
wijd open / voor wie
het wil zien / feesten
een jaar rond / kom binnen
ik kom / naar jou
cultuur / van alle landen
uit mensenhanden / om te delen
in vriendschap / in advent

 


 

  

 

Kris-jesjiechte 2017 'Aajesjpeuld'
alle kerstverhalen
en meer over
kerstmis

 

 


 

Koeltoer

Al wat d’r miensj maat is koeltoer. ’t Sjteet teëjenuvver natoer: al wat aajeboare is, wat sjpontaan en oane aadeel van d'r miensj is entsjtange.

 


 

 

 

Detsember

Dizze mond is d’r kótste daag en langste naat óp een-entswantsieg detsember. I Engelsj-sjpraechende lande sjprikt me va Blue Christmas.


 

Planete
Mars enJupiter zunt vuurdat de zon ópkunt ‘t mörjens in 't oste tse zieë. Mercurius sjteet da an d'r sjloes va detsember in 't zuudoste.


Volle mond
Óp drei detsember is d'r  volle mond 't jruetst en kloarst. In 't  Engelsj Blue moon jeneumd.


D'r jank van de tsiet
't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

Van Feierschicht tot Vrije zaterdag.
Deel tswai va De Domaniale Mijn in Beeld, jesjraeve durch d’r jeboare Kirchrösdsjer Paul Geilenkirchen. Jenauw wie in ’t ieëtsjte deel, Van Mijnnota tot liquidatie, sjteet nit d’r koelman tsentraal, mar ’t bedrief, de dierektere, de polietieker. ’t Is jing nostaljiesje jesjiechte uvver de ‘jouw auw tsiet van de koel.’ ’t Is inne chronolojiesje uvverblik van de jesjiechte van ’t koelbedrief, aafjewesseld mit inkele hoofdsjtukker uvver sjpetsiejelle zaachens. ’t Bóch kost ach-entswantsieg euro vieëtsieg oane de versjikköste. ’t Weëd oes-jejeëve bij Boeken in Limburg en is alling tse krieje bij de webshop
https://www.mijnbestseller.nl/shop/

Platbook 18 Dinkend aan Limburg
Platbook achtsing woeët jeprezenteerd óp zamsdieg achtsing november i Remung. Redaktsiejoeën: Guus Eurlings. Jediechte en jesjiechten van ónger angere de Kirchröadsjer sjrievere: Annie Tummers-Huppertz, Marloes Lammers-Hoekstra, Loek van de Weijer, Maurice Hinzen, Wim Heijmans. 't Bóch is tse krieje in de bucherjesjefter of bij TIC. 
 

 

 


 

 

Deel XIII

Rónk

D’r meester leuft noa de kas langs de moer. Maat de klep óp. Doa-i sjtunt kartonne plate reët óp. Óch jroeëse sjtukker papier. Heë holt e sjtuk papier droes. Maat de klep tsouw. Leuft mit ’t sjtuk papier werm tseruk. Heë hilt ’t boave d’r kop.
‘D’r meester jeet vleie,’ ruft d’r Mitch.
De kinger laache. E paar broeze wie  inne vliejer. D’r meester drieënt ziech um.
‘Doe has ’t bauw jód, Mitch.’
Mieë zeët e nit. Heë likt ’t blad óp d’r jroeëse dusj. De kinger zunt sjtil. Wat jeet dat weëde? E paar junt sjtoa. Mit ing sjier sjniet heë inne bol oes. Dem hingt e mit plekkauwjoem óp ’t bord. ’t Mieke sjpringt óp.
‘Inne krisbol.’
‘Doe has ’t óch bauw jód.’
Mit inne viltsjtift sjrieft heë ’t tsiefer dreihónged óp.
‘Wat sjteet doa?’
‘Dreihónged,’ róffe de kinger.
‘En wen dat mieljoeën mós zieë. Wieviel noele junt da nog d’rhinger?’
D’r Mitch is d’r ieëtsjte deë ’t weest.
‘Zes noele.’
‘Jenauw Mitch.’
D’r  meester sjrieft zes noele hinger de dreihónged. ‘Hei sjteet noen?’
Tsezame mit d’r meester zage ze ‘dreihóngedmieljoeën’. D’r meester hilt ziech d’r kop vas.
‘Dreihóngedmieljoeën. Zoeëvöal!’
Heë zetst inne sjtreef drónger. Wiest noa ’t papier.
‘Iech han de welt in ’t kling oes-jesjneie. Doa-óp woeëne alle lu. Óch vier, kom mar une naam d’rbij sjrieve.’
Ee vuur ee sjrieve ze zelver hönne naam d’rbij. D’r letste naam is deë van d’r meester. Heë drieënt ziech um. Waad effe. Kiekt de kinger aa.
‘Wen-s te honger has, Kaatje, kans te da jet aese?’
‘Joa, meester.’
‘Wens te ’t kaod has, Job, kans te da inne jas aadoeë?’
D’r Job knikt.
‘Wens te krank bis, Fia, kans te da noa d’r dokter joa?’
‘Joa. Mie breurjse is jister noa d’r dokter jeweë. Heë woar jans hel jevalle.’
‘Wat is dat sjun. Dat vier dat allenäu hant.’
Heë wiest noa ’t tsiefer dreihónged mieljoeën.
‘Dat zunt óch kinger óp de welt. Die kinger hant dat allenäu nit. Waal döks honger. Koom kleier. Döks krank.’
‘Wie kunt dat,’ vroagt d’r Mitch.
‘Ja, Mitch. Durch krig, durch sjleët weër. Ze zunt erm.’
D’r meester leuft noa d’r verstelsjtool.
‘Mieke, doe daats jraad an inne krisbol. Zalle vier allenäu inne krisbol maache? Vuur die kinger?’
E paar kinger zage, ‘joa’. De angere knikke.
D’r meester zetst ziech.
‘Da hange vier die óp ’t jroeëse papier. De welt inne jroeëse krisbol. Dat zouw jet zieë.’
Neëver d’r vertselsjtool sjteet de jietaar teëje de moer. D’r meester pakt ze.
‘Mitch, vier kanne nit noa die kinger vleie. Waal ing keëts aasjtaeche um an ze tse dinke. Koom mar Mitch, doe kans de keëtse aasjtaeche.’
D’r meester jieët d’r Mitch e sjweëjelsdues-je. Deë leuft noa e dusje midde in de klas. Doa likt d’r adventskrans óp. Tswai keëtse sjtikt e aa. D’r meester sjtriecht mit d’r vinger langs de sjnoare van de jietaar. Tuen klinke. E nui deel vuur ’t krislidje.

in e land hei wied va dan
hant ze honger en vöal doeësj
kinger majer en jans erm
zunt zoeë erm ze hant jee hoes
zukke aese vinge nuuks
misjien mörje of doch hu

doarum brenne keëtse hei
vuur de kinger doa jans wied
wille helpe noen jans flot
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol krismeskeëts

 

  

   gedichten bij geboorte, rouwen
en trouwen...

 

JEBOERT
TROUWE
ABSJIED

 

 

 

Sjweëve

Óp d’r krismaat sjtunt werm de jeweunlieje kröam van alle joare. Doch trukt ’t ummer inne hoof lu. Óch d’r pap. Heë neumt ’t inne sjpatseerjank durch de kingertsiet. In inne ek van d’r plai ziet e jet nuits. Inne jroeëse kroam mit ing buun. Engele in alle tsoate sjtunt dróp. Va jroeës bis kling. Va wies bis sjwats. I bónkte klure. Óch de vluejele. Inne engel hat zoeëjaar inne propellor óp d’r ruk. Ze vertselle in ’t kót hön kris-jesjiechte. De Afrikaniesje jesjiechte is jraad aafjelofe. D’r pap loestert noa inne engel mit inne Reumiesje helm óp d’r kop. Heë vertselt jet uvver d’r Romulus en d’r Remus. Doa bejon de sjtad Rome mit. Ze woare kinger van ing Vestaalse jómfer, Rhea Silvia en d’r Jod Mars. D’r pap huet ziech e paar jesjiechte aa. Zoeëvöal tsoate engele. Mit bauw eenlieje jesjiechte. Neëver d’r kroam sjtunt ing vrauw en inne man. Ze verkofe engelebilder. Óch in alle tsoate. In ing doeës ligke zeks-jer mit veertjer. D’r pap jeld ziech ee. Heem brenne sjtrak tswai keëtse. De kinger kome óp bezuk. ’t Klingkink kan da engeleveertjer durch ’t tsimmer losse vleie. In alle tsoate. Mit ing jesjiechte van de lu die d’r nit mieë zunt. Die durch ós leëve sjweëve. D’r pap kriet inne sjtille laach i zie jezich.
‘Durch ’t tsimmer sjweëve. Wa oma?’ 

 

teller

531040
vandaag160
gister399
deze week1967
maand6597