wasser201805
wasser201806
wasser201807
 

  wasser

an d’r rank
van d’r weier
ónger ne elzenboom
doa zoos heë
sjtarend sjtonde
in d’r daag
vuejel fleute
visje ploensje
zieng jedanken in
inne nieëvelsjlaier
drieve mit noa
ónendlieje daag
heë sjtiegt in de boot
de jedanken hingernoa
zieng plaatsj bliet leëg
ónger d’r elzenboom
inkel e sjild
i troanesjrif
miene sjtek
friets
 

 

 

 

Wasser

E deel van ’t eëdiesje wasser is vrij-jekoame durch ’t oesjaze va magma. Dat kunt vanoes binnen de eëd.

 

Vertaling gedicht


water

aan de rand
van de vijver
onder 'n elzenboom
daar zat hij
starend uren
in de dag
vogels fluiten
vissen plonsen
zijn gedachten in
een nevelsluier
drijven mee naar
oneindige dagen
hij stapt in de boot
de gedachten achterna
zijn plaats blijft leeg
onder de elzenboom
enkel een bord
in tranenschrift
mijn stek
frits
 

 

 

November
D'r mond van Allerhillieje en Tsint Martien. Bis in ’t achtsingdejoarhónged woeët vuur oktober in ’t kót 9ber jebroechd.


Planete
Jupiter an 't bejin van d'r oavend in 't zuudweste. Saturnus an 't bejin van d'r oavend an d'r zuudwestliejehimmel. Óch an d'r zuudwestlieje himmel kunt Venus end oktober jans neer noa d'r zonsóngerjank. Ach-entswantsieg november sjteet um zivvetsieng oer d'r sjmale mondzichel tusje Venus en Jupiter in 't zuudweste. Links d'rboave is Saturnus.

 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


 

Jediech van d'r mond


 

 Huus-je

Jiddere sjoeëldaag sjtópt ing bus bij d’r plai vuur de kirch. Kinger sjtieje i. Sjtrak weëde ze tseruk braad. Ze junt noa de sjoeël in de sjtad. Hu kome ze ieëder noa heem. Woensdiegmiddieg. In de auw sjoeël is dökser nog waal jet tse doeë. Zicher in de kingerbucherwaech. Hu leëst inne tejatersjpiller jet vuur. Heë tseecht doabij jroesë bilder. De kinger zitse in inne krink um hem hin. ’t Jeet uvver e huus-je óp inne huevel. De vinstere lieche oge. De duur jraad inne mónk. Die jeet óp en tsouw um lu eri of eroes tse losse joa. ’t Is e vrundlieg huus-je woa me jeer kunt. Döks blieve lu sjtoa um noa ’t huus-je tse kieke. ’t Maat vroeë.
Rónk ’t huus-je sjtunt eppelbeum. Bluie in ’t vrugjoar. Eppel in d’r zommer. Jekluurde bleer in d’r herfs. In d’r winkter sjloffe de tek. Wied voet zoog ’t huus-je de lampe sjienge in de sjtad. ’t Woar nuisjierieg. ’t Weul doa óch ins zieë.
Óp zichere daag woeëte weëg aajelaad rónk ’t huus-je. En hoezer jebouwd. Ummer mieë en hoeëjer. Noa joare kank me ’t huus-je nit mieë zieë. Jinne woeënet nog dri. Bis e hingerhingerklingkink ins va zieng mam de jesjiechte van ’t huus-je huret. Het jong zukke. Vong ’t huusje. Zatst ‘t óp reer en braat ’t noa inne huevel. Wied boese de sjtad. Doa sjteet ’t noen nog tse sjtroale.
De kinger klatsje vuur d’r tejatersjpiller. Ze maache ing tseechnoeng. Die neëme ze mörje mit noa de sjoeël in de sjtad. Um tse vertselle van ’t huus-je. ’t Huus-je va dizze middieg. Bij hön heem.

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

824986
vandaag392
gister416
deze week1177
maand4594