dokter201901
dokter201902
dokter201901
dokter201902
 

 

 

  dokter

bij ós i hoes
inne dokter
d’r pierre
d’r dokter
um diech jezónk
bij tse veule

bij ós i hoes
e bild
ing erinneroeng
an ózze dokter
d’r pierre

dank
 

 

 

 


Dok-te-re

Verzukke jet óp de rij tse krieje of tse verbessere.


 

 

Vertaling gedicht


dokter

bij ons in huis
een dokter
pierre
de dokter
om zich gezond
bij te voelen

bij ons in huis
een beeld
een herinnering
aan onze dokter
pierre

dank
 

 

 

Tseptember
Angere naam vuur tseptember is ‘havermaent’ (aod-Hollendsj).

Herfs
D'r herfs vingt aa óp mondieg drei-entswantsieg tseptember um nuung oer vóftsieg..

 

Planete
Jupiter an 't bejin van d'r oavend in 't zuudweste. Saturnus sjteet óp ach tseptember in 't zude kótbij d'r mond.  't Herfsveerkant, mit de sjtere Capella, Aldebaran en de Plejaden, is óp tswantsieg aujoes in 't oste tse zieë.


Vridwaache
Mitwoch vunnef-entswantsieg tseptember is de Vdridwaache in de kapel van ’t Vridmonument an de Hoofdsjtroas i Kirchroa. Vanaaf een-entswantsieg oer bis middenaat zunt doa sjtiltemomente, moeziek en jesjiechte. De sjrievere Loek van de Weijer en Wim Heijmans leëze doa óch vuur. Tsezame mit d’r komponist en pianist Wiel Hamers.

Literavina
Óp ach-entswantsieg tseptember is ónger d’r titel Literavina ’t tswaide Lieteratoer-Wien-Moeziek-Fes in d’r Hub van ’t Tejater Kirchroa an d’r Martin Buberplai. Vanaaf zessing oer bis nuuntsing oer drissieg. De Kirchröadsjer sjrievere Loek van de Weijer en Wim Heijmans zalle doa  ónger angere uur vuurleëze.


Inne bezóngere loestermiddieg in De Wieëtsjaf

In De Wieëtsjaf an d’r Maat i Kirchroa vingt zóndieg 13 oktober e bezónger konzeët plaatsj. D’r Kirch-röadsjer zenger en lidjersjriever Paul Weële zal doa tsezame mit ’t trio L3 oes ’t Huevelland inne middieg verzörje mit alling Limburgse loesterlidjer natuurlieg ‘Live’! Lidjer mit tekste die ónger de hoed junt, mar hei en doa óch jemuutlieje lidjer um mit tse zinge.

Tusje ’t zinge durch, leëst d’r Kirchröadsjer dialek-sjriever Wim Heijmans vuur oes eje werk.

Inne middieg dus mit inne laach en óch ing troan, woa-i d’r dialek ing wiechtieje plaatsj inemt.

D’r entree vuur dizze middieg is 10 euro en keëtjer kan me rezervere bij de Wieëtsjaf (www.wieetsjaf.nl). D’r loestermiddieg vingt aa um 14.00 oer.

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 

Jediech van d'r mond


 

 Sandale

Nog e paar waeche zommer. Mit jet werm daag. Um noa tse jenisse. D’r herfs is óngerweëgs. ’t Lies en d’r Joeëhan wille nog inne daag dróp oes joa. Doarum zunt ze al vrug in ’t jroeës jesjef. D’r Joeëhan duit de kaar. Bliet sjtoa. ’t Lies drieënt ziech um.
‘Woa bliets te?’
‘Dat is doch nit tse jeleuve. Koom ins kieke.’
Heë wiest noa inne kroam mit sjnuuts en angere zaachens vuur d’r Tsinterkloas. ‘Sjnaps te zoeëjet Lies. Noen al.’
Óp e jroeës sjild sjteet. ‘De schoen zetten.’
Heë wiest noa zieng sjong.
‘Wie mós iech dat doeë mit de sandale. Doa rolt d’r sjnuuts oes.’
Ze laache ins en sjudde d’r kop. Bij de kassa sjteet vuur hön ing vrauw óp sjlippere. ‘Zetst uur óch d’r sjong óp,’ zeët d’r Joeëhan.  
De vrauw jrielaacht.
‘Die hant ze hei nit mieë nui óp d’r krisboom.’
'Krisboom, mevrauw doa is ’t óch tse vrug vuur.’
‘Uur hat reët. Losse vier d’r zommer mar nog effe jenisse.’
En dat dunt ze. An duur sjeeft d’r Joeëhan e bis-je.
‘Doe truks mit e bee.’
‘Lies, iech jeleuf dat iech al jet in d’r sjong han.’
‘Koom Joeëhan. Los ós mar bij de tsiet blieve.’
Ze lofe wieër. ’t Jroeëse jesjef losse ze hinger ziech. In hön eje tsiet.

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

807123
vandaag153
gister244
deze week2107
maand4804