De mam en d’r jong  (okt II)


D’r sjriever kiekt vuur ziech oes. ’t Vel papier is sjneiwies. Alling die wöad hat e jesjraeve. De mam en d’r jong. Ing jesjiechte. Ze vong urjens aa. In de jeboert. Wie bij jidder miensj. D’r sjoeës van de mam. Jedrage an de brós...

           

Sjtórm     (tsept III)

Doa sjtónge ze werm. ’t Angèle en d’r Free. Bij de zieë. E joar jeleie woare ze óch doa. Wie zoeë döks in jans jet joare. ’t Bild va jolve, wink, horizon. ’t Bliet. Ze veule ’t kótterbij kome. Jiddes joar e sjtuks-je kótter. D’r wink wurpt ziech óp. Sjtórm hant ze jemeld...

 

Tswai-entswantsieg
tseptember                            (tsept IV)

Ing reëne tsiet. Zoeëjaar sjtórm. Jee weer um tse fietse. D’r fiets bliet in d’r sjtal. ’t Zommerjeveul is bij d’r Hannes voetjesjpeuld. D’r herfs óngerweëgs. Doa hat heë jing muite mit. De joarestsiete doa kans diech óp kleie. Evver reën mós e nit tse vöal han...

 


Eechele          (tsept V)

Vuur ziech zient d’r Joeëhan en zieng vrauw ing wei mit neer obsbeum. Jerijd. Inne jreune teppieg mit parasols. Uvver d’r horizon likt ing jardieng va nieëvel. Ze lofe inne waeg eraaf. Langs sjtacheldroad. Noa d’r busj. Ze hure kingersjtimme. ’t Kunt hön zoeë bekankd vuur...

 

Woadloos          (okt I)

D’r tillefoon jeet. Um haover elf. Jraad vuur ’t sjloffe joa. D’r Hannes likt óp tsiet dri. Dat is e jewend durch ’t fietse. Óch al weëd dat mörje nuuks. Sjtórm en reën hant ze jemeld. Ing sjtim an d’r tillefoon.
‘Has te ’t jehoeëd?’
Dat is ing jevierlieje vroag...

Buienradar    (aujoes III)

Dat hauwe ziech bedaat, d’r Hannes.
‘Dizze mörje fiets iech de sjtielste huevele hingeree. De könnejinne-etappe.’ ‘t Weer is de letste tsiet nit zoeë zommerlieg. Vöal reën. En wen ‘t drueg is, vieët e voet mit d’r jas aa...


 

 

Treffe    (aujoes IV)

Ze treffe ziech ee moal in ‘t joar. De tswai Karle en d’r Juup. In ing jroeëse sjtad. Urjens in d’r mond aujoes. Ze kenne ziech nog va lang jeleie. Tsezame óp dezelfde sjoeël...

 

Helmus    (tsept I)


Sjpatsere dunt ze nog jeer. De manslu oes de faar. Ze hant d’r leëftsiet d’rvuur. Alle tsiet. Hu lofe ze mit hön tswaie. D’r Loe en d’r Helm. Bij de kirch sjtaeche ze d’r waeg uvver. ‘t Pöats-je bij ‘t sjpoor sjleet hinger hön tsouw...

 

Koens-jeveul       (tsept II)

Vurriegs joar woare ze doa al ins jeweë. ‘t Bertie en d’r Wiel. In ‘t dörp mit e koensfes. Óch dis joar. Ze woare mit de bus en e sjtuk tse vós. Noen junt ze werm d’rhin. Óp d’r fiets. In d’r tsiet vare ze voet. Zoeë vrug is ‘t waal frisj. Mar doa kans te diech óp kleie...

Zonneblomme    (joelie IV)

D’r Karl en ’t Biela junt de duur eroes. Ze sjpatsere noa d’r maat. De sjtroase zunt je-tseerd. Vane, blomme, lampe. Vöal lu. Va jónk bis aod. Me huet versjiedene sjpröach...
 

 

Bild    (joelie V)

Ze hant kate vuur ’t sjtadion. De marsjwedsjtrijde. D’r Joeëhan en zieng vrauw zunt nog jiddere konkoer d’rbij jeweë. D’r Joeëhan kan ziech nog entzinne dat de kapelle durch de sjtroase trókke...

 

Aier    (aujoes I)

De veëntjer van ’t moeziekfes hange nog in ’t tsimmer. De vrauw van d’r Joeëhan hat oranje sjtrikke d’rtusje jehange. Inne mond lang moeziekfes. Noen foesbal. De vrauwlu losse ziech zieë en hure...

 

Verware     (aujoes II)


De veëntjer hónge nog e paar daag an d’r plavong. Bis ze oes-jesjloffe woare. ‘t Woar e zoeë sjun moeziekfes. En doe koame óch nog de oranjevrauwlu d’rhinger. Doa mósse ze va bij kome. D’r Joeëhan en zieng vrauw. Óch ‘t sjtriks-je va d’r hónk  jeet noen in de doeës...

 

Langste daag   (joenie IV)

Zes oer tswai-envieëtsieg. D’r Hannes sjtiegt óp d’r fiets. D’r langste daag, de kótste naat. In de mörjekeulde vieët heë voet. In ’t zommertenue. Zoeëvöal daag in ’t joar dinkt heë doa aa. Oane jas vertrekke...

 

Hod mód    (joelie I)


Wat hant ze ziech jevräud. E jroeës fes. E tejatersjtuk. In de natoer. ’t Janse dörp is óp de bee. Waeche lang hant ze jeproofd. De harmonie. D’r koer. D’r toneelverain. Alle meuglieje veraine helle mit...

 

Veëntjer    (joelie II)


In ’t hoes van d’r Joeëhan en zieng vrauw kan werm jetseerd weëde. Veëntjer va tswai-endrissieg leng. Ze kome moeziek bringe. En dat is e fes. De vaan hant ze al oes-jesjtaoche. Vuur de jong lu in tswai erm leng die óch wille kome, hant ze jeld jesjikt...

 

Kieësje    (joelie III)


E sjild sjteet langs d’r weëg. Kieësje kan me doa jelde. Dat sjteet jroeës in ’t roeë jesjraeve. In de kieësje-tsiet zukt d’r Hannes deë trengel je-mindlieg óp. Um kieësje tse jelde. Óp inne dusj vuur ’t hoes sjtónge de kieësje i beks-jer veëdieg. Ing vrundlieje vrauw verkoat die...

 

Meersjebild    (mai IV)


D’r letste zamsdieg in d’r mai. Zommerlieg werm. Dure en vinstere óp. Inne daag um tse jenisse. D’r Joeëhan en zieng vrauw sjpatsere jemuutlieg noa d’r maat...

 

Rozza    (joenie I)


Heë hat ze jezieë dizze mörje, d’r Hannes. De rennere mit jet va rozza. Sjunker, zök-ke, trieko. ’t Is hu Tommie-daag. Raeste óp terrasse mit rozza kóch. D’r Hannes vieët mit e rozza hats i zieng eje klure...

 

Sjun    (joenie II)


’t Is sjtil in de kirch. Ze hant ziech nit aafjekald. D’r Lou, d’r Piet en d’r Wienand. Mar ze treffe ziech in de letste bank. ’t Is sjtil. Doarum klinke de sjtimme. Fluustere. Laa-che. De drei manslu zitse neëveree...

 

Mels    (joenie III)


Ing sjtim klinkt uvver ’t perron. D’r tsóg kunt ing haof sjtond sjpieëder. D’r Wiel zetst ziech óp ing bank. Kiekt noa de klok. D’r wiezer tiekt rónk. Heë sjleet de tsiedónk óp. Leëst ’t letste nuits...

 

Ejaal    (apri lV)

 

D’r Joeëhan en zieng vrauw zitse an d’r dusj. ’t Is nog vrug, mar ’t is hön tsiet um d’r daag tse bejinne. Kaffieë, bóttram, tsiedónk.
‘Joeëhan, zouwe hu óp könneksdaag de jesjefter óp han?’...
 

Ane    (mai I)


De loeët sjtrak blauw. D’r wink frisj. E paar jraad boave noel. De sjattens lenge ziech in de herfszon. Va beum teëje jieëvele. Inne durchdewaechse daag. Lu mit kappe, mutjse óp d’r kop...

 

Praag    (mai II)


Lu. Uvveral lu. In versjiedene sjpröach. De Tsjeche sjpraeche hön in ‘t Engelsj aa. Kammera’s. Tillefoons óp kule. Selfies. Ze vroage um ing foto tse maache...

 

’t Bóch    (mai III)


‘Lies, wits te wat iech jehoeëd han? Doa kunt e bóch. Bij d’r hoarsjniejer woare ze dat an ’t vertselle.’
‘Wat vuur bóch, Joeëhan?’
‘E bóch woa vier i vuur kome...


 

Heemsjpel    (april I)

 

't Is vrugjoar. Temperatoer sjtiegt. D'r Hannes kan 't wal oeskeëke. D'r fiets vieët bauw vazelver. De tsiet va bluie en fleute is aajevange. D'r winkter oes-jesjloffe. 't Vrug-joarbed ópjesjód. D'r wink is nog frisj...
 

Bucherwaech   (april II)


‘Jel diech óch e bóch, Karl. Da kanne vier zóndieg tsezame mit d’r tsóg reze.’
’t Biela hauw ziech in ’t bucherjesjef e bóch jejole. ‘Sapiens’ sjteet mit jroeëse lettere dróp. Dat hauw d’r man van ’t bucherjejsef, d’r Mat ‘m  aajeroane...

 

 

Oeësteraier   (april III)


Óp Jouwe Vriedieg junt d’r Joeëhan en zieng vrauw de waar vuur de Oeësterdaag hoale. Ze vare mit e winkelkeerjse durch ’t jroeës waarjesjef. ’t Keersje völt ziech. Bij de jekluurde aier sjteet e sjild...

 

Zeswaechedeens
                                                (april IV)

‘Te koop’ sjteet jroeës óp ’t hoes. Teëje de roet van e sjloftsimmer jeplekt. D’r naam van d’r makelaar sjteet drónger. De blombek óp de vinsterbank zunt leëg. De mam is kót noa de vasteloavend jesjtórve...

Mitmaache   (meets I)

D'r Wiel amezeret ziech jód. D'r kingertsóg trók verbij. Zie klingkink danset óp d'r sjtoep. Sjträuet confettie. An d'r jieëvel hong de vasteloavendsvaan. Mit ballonge...

 

 

Hats   (meets II)

Jraad um ing drieën sjtunt sjilder mit laachende bilder. Ze vertselle wie jód of wie sjleët 't jeet. Jiddenfals wille ze  allenäu zörje, dat 't besser weëd. E paar manslu sjtunt d'rbij. Ze sjtrieje ziech. Weë is d'r betste?..

 

Sjild    (meets  III)

D'r Joeëhan maat zieng rungde mit d'r hónk. 't Is nog vrug. Bij de sjilder mit de laachende bilder is jinne tse zieë. De sjtimtsiet is verbij. De mieëtste bilder zunt bemoald mit inne sjwatse sjtif. Sjnautse, beëd, brille, oere...

 

Kroeënjoar    (Meets IV)

De rivier sjtreumt. Bote vare verbij. 't Wasser kloetsjt teëje d'r kank. D'r Wiel sjpatseert uvver d'r vóspad langs 't wasser. Zie klingkink an de hank. Heë hat ing kroeën óp d'r kop. E jesjenk va zie klingkink...

 

 


Sjpas    (fibberwaarI)


't Weëd lanksaam tsiet. D'r jannewaar verbij. D'r vasteloavend kunt kótterbij. De tswai breur zitse rónk d'r kuchedusj. 't Jroeëse moment. Midde óp d'r dusj de sjnapsflesj en tswai jleës-jer...

 
Boere    (fibberwaar II)

 

D'r tsóg viert durch de huevele. Hei en doa likt nog jet sjnei. 't Biela en d'r Karl junt inne sjpatseerjank maache in de natoer. Ze vare e sjtuk mit d'r tsóg. Nog mieë lu zunt dat va zinnens...
 
Sjlingere    (fibberwaar III)


D'r vasteloavend sjliecht ziech kótterbij. Hei en doa is al jet tse doeë. Vuur 't Bertie en d'r Wiel is 't nog jet tse vrug. Die daag mit vasteloavend is vuur hön jenóg. Ze neëme ziech de bus. Vare e paar dörper wieër. ...

 


Fietslempje  (fibberwaar IV)


Hu óp d'r donnesjdieg maat d'r Hannes jeer inne fietstoer. Drei-entswantsieg fibberwaar. Of 't  weer muet vies teëje valle. Tse naas, tse kaod. Hu is d'r daag va ziene kammeraad, d'r Jan. Óngertusje al vunnef joar oes-jevare...

 

Scrooge   (jannewaar I)


Vrug opsjtoa is jet wat d'r Joeëhan jeer deed. Da is 't rui-ieg en has te nog  jans  jet van d'r daag. 't Vingt aa mit bóttramme en kaffieë an d'r aesdusj. Ieëtsjt de tsiedónk oes de brivvebus hoale...

 

Bloa   (jannewaar II)


In hön kingertsiet jónge ze mit Dreikönnegke langs de dure. D'r Melchior, d'r Balthasar, d'r Kasper en d'r sjteerdreëjer. Zoeë hant ze óch de bijname kraeje. D'r Mel, d'r Balt, d'r Kep en d'r Sjteer...

 

 

Tsenke   (jannewaar III)

 

Jiddere sjoeëldaag vingt de juffrauw aa mit e jesjprieëch. De kinger zitse in inne krink. 't Kim darf hu aavange. 't Hat jister óp d'r televies jet jezieë uvver peste.'Iech ving dat nuuks.' Dat vinge ze allemoal óch zoeë. Mar doch passeert 't.


 

  

 

Jannewaar   (jannewaar IV)


'Jannewaar, inne mond va wade,' zeët d'r Joeëhan. De kriszaachens zunt ópjeruumd. D'r vastelaovend ieëtsjt d'r nieëkste mond. 'Oesraeate,' zeët zieng vrauw. D'r Hannes maat inne sjpatseerjank...