POËZIE 2019


 

 


poszieëjele

jekartelde jrenze
i tsentiemetere
uvversjtiegd
i lande weltwied
jetseechd durch wiesvinger
van d’r Bert zieng welt
poszieëjele
bijenee jebraad
i bucher duzjevol

aanee jeplekde jrenze
völkere verbónge
uvver de tsiet hin
van aod óp jónk
joa jónk
zicher jónk
va kótbij
va wiedvoet

uvver de jrenze hin
de tsiet noa
i poszieëjele

2019

  

marie

 

deë blik

dat kleedsje

sjlajer zinge

joa dansmarie

vere óp d’r hód
bee sjlingere
in de loeët

alaaf óp diech
marie perl in de
vasteloavendsjoarestsiet
 

noa aesjermitwoch

besjlage in erinneroeng

deë blik bliet blinke
joarestsiete lang
perl marie
 

2019
 

joeja

 

e woad va lang jeleie

va wied voet

nog ummer kótbij

 

joeja

e woad va danse

zinge

va meersjer

engele

va sjweëve

vluejele

 

joeja

e woad va jeweun

zoeë tse blieve

 

joa joeja wie Joep

ing janse welt

joa joeja Joepeman

e jans leëve i ziech

joa joeja los joa

vier allenäu

joeja vuur ee
 

2019

alling

wie alling kan
iech zieë

in 't joa

mit diech

 

wie tsezame
kan iech joa

óp d'r waeg

mit ós


jeboare oes

sjritte

ós sjritte

 

blief bij miech

doe

d'r waeg

2019

 

 


 

monument
 

moment vuur diech
vuur miech
um ziechzelf
’t kunt en jeet
verjeet

moment vuur diech
vuur miech
um tse dele

‘t kunt en bliet
verbliet

e monument

2019


 

 

 durchjeëve

vashaode
brós bloeës
hoedtsaart
duie teëje
miech aa
hatsklop
leëvenssjlinger
sjleet ieëwieje tak
van ummer werm
vashaode
noeëts loslosse
doe bij miech
jef diech durch
in ieëwiegheet
zuet va wink
oavendlit
mitneëme
klinkende tuen
bleër winge
tsere de hoed
drieën  sjwungel
va moeziekdoeës
tseer linte
oam van d’r wink
drief mit
nim diech mit

durchjeëve
ummer durchjeëve

2019