zóndiegsreën

ópsjtoa oessjtelle
bedwermde jenisse
d’r mörje klinkt i drupe
teëje de roet
doch d’r zóndieg
is e jesjenk
um oes tse pakke
wie naas d’r daag
óch is
troane roetjse
langs ’t jlaas
melancholiesj d’r blik
durch de vinster
ing melodie oes
jietaarsjnoare um
tse janke, zinge, danse
mit vrung
kriesje va vräud
zóndiegstroane

zóndiegsvrung

2016