(laat u voorlezen!)

 

 

Prater


't Riesenrad drieënt
kareselle órjelspiefe
bloaze tuen
ballonge klonenaze
rozza tsoekersjpinne
jraasplai zóndiegsvol
famillieëns óp dekkens
vleesj broant
hootskoal sjwaamt

't Riesenrad drieënt
jeneratiejoeëne Sjlowake
sjpatsere je-ermd
kingerkaresel i peëds-jeróch|
Sjieneze sjisse de loeët i
sjiefsjokkele sjtórme
Eusterriecher zinge
Hans Moserklanke

'r Riezenrad drieënt
Japannere bussenvol
noa 't konzeët
in 't planetarium leuft
d'r letste kingerprojram
d'r oavend vilt

't Riezenrad raest
ing tsieter klinkt
d'r Dritte Mann
oes 't riool
Prater zie riech
't Riezenrad in de naat

 

2015