(laat u voorlezen!)

 

 

vasteloavendsmondieg

de sjaal van de naat
brikt i kluresjtukker
d'r daag kniespert
moeziek in de oere
d'r vasteloavends-jek
sjtiegt oes zie bed
't narre-dreume-naes
bloeëse vus danse
óp d'r teppieg
vräud sjtreumt
durch 't lief
de ieëtsjte klone
weëde jesjmienkt
in herjodsvrugde
vasteloavendswaan
drieënt  ziech werm
d'r jong van 't verkier
kleidt ziech keëkend jeël
d'r aintseljenger
beugt ziech vuuruvver
bingt ziech de sjong
aier vermiesje ziech
in de sjpekkepan
de tsiedónk tseecht
de sjtiemmoengsbilder
va jister de sjtroase
zunt nog leëg
mar 't fiebert
en hu joa hu
hu jeet 't bejinne
zal 't zieë wie 't is
vasteloavend
zoeëvöal in ee woad
mit klonesjritte de duur
eroes va kling noa jroeës
va lanksaam noa flot
noa die plaatsj
die ing plaatsj
van alle joare
d'r tsóg kunt
los 'm mar kome
leve mondieg
leve leve
vasteloavendsmondieg

 

2015