(laat u voorlezen!)

 

 

villa

sjif sjiengt durch bleer
kaode oes beum
joemie zeëbel
sjtumpele bee
kingersjpel zieëräuber
klömme roetsje
in de sjtruuch
rónk de villa
wies-jebladderd
woa ze sjoele
teëje bek reën
blits donder kraachend
sjtórm is hön zeel
vare oes
drieve tseruk
vuur de naat
in de villa
hön have
woa ze sjoele
teëje vleermuus
piepe va naatsvuejel
en mörje
dóch uvver kop
lap vuur oog
littseeche jemoald
óp e bakke
hön jesjiechte
inne poeët um
óp tse sjtoa

2015