mond

in d’r mondesjien
drievet óp ’t wasser
hoed bloeës
d’r Goethe
kótbij zieng natoer
leefde
sjrievet e jediech
an der Mond
oes zie deepste
d’r Goethe
jans de natoer
leefde
óp zieng vinsterbank
brennet ing keëts
in d’r oavend
vuur de
leefde
 jans de leefde
volle mond
 

2016