Kouwsjtats

de beum va koekverberje
tsentse sjtikke beumpje lofe
de beum ze
sjtunt doa nog
Kouwsjtroas
kollenie va koellu
moeziek zinge
sjtroase artieste
tejater Zonneblomme
in de wieëtsjaf bij d'r
Herman óp de buun
hoeëchtsiete kaffeduzje
bejrebnisse kriesje
sjoenkelend óp heem aa
kinger foesballe
fietserenne klöppe
boevesjtrich
vleëm sjtrietse
tsouwjevauwe ónger
triekkoots

Kouwsjtroas
moos óp vinsterbank
tsiet waast jreun
poatse raos
piept erinnerónge
va jemuutliegheet
vuuree doa
jekluurde vrung
de Hoeppertse Dassense
kinger vöal kinger
de beum sjtunt doa nog
d'r kouwsjtats reurt ziech
daag noa daag
vleie in de tsiet

2016