brónk

 

in d'r mörjenieëvel
sjträut de noabersjaf
blommeteppieje
bouwt e altaar
hön hilliegdom
d'r aavank
van de kirmens
karesel sjteet veëdieg
tsap aajesjlaose
abbeewaan
neëver d'r woeësjkroam
de brónk trukt
de sjutse vuuróp
vrauwlu i sjrit
manslu d'rhinger
de zon brikt durch
inne man knubt ziech
d'r zakdóch óp d'r kop
himmel kunt verbij
óp redjer

de brónk oeëts d'r
rónkjank van 't broeëd
um oes tse dele
an de hongerende

in de loof van de joare
woeët jetseerd
vuural jetseerd
óch 't broeëd

d'r honger is blaeve
ónjetseerd jenóg
um oes tse dele

2016