(laat u voorlezen!)

 

 

tsint

sjtaats óp ‘t wies peëd
in d’r  betste tabberd
kunt hei jiddes jaor
ziene verjoardieg viere
’t weëd jetseerd
in bónkte klure
kinger winke mit
papiere veëntjer
zinge sjnuutse laache
junt óp tsiet noa jen bed
wille de piete nit sjture
wen ze uvver
de daacher junt
en mörje vrug
bij d’r sjong
uberrasjóng-sjpas
tsinterkloas
fes vuur ós allenäu
en d’r piet dreët
faierlieg
d’r sjwatse antsóg.

 

2015