(laat u voorlezen!)

 

 

d'r bróch

tuttel in de tsiet
heem in de erm
van 't Klaar
't raest in d'r jaad
waacht uvver 't hoes
va jeneratsiejoeëne
woa jebore en
jesjtórve is
sjónk leëvensmód
an miensje mit
sjritte kweer
hauw zörg oane
óngersjeet vuur
tsoldate va
dis en jin zie
woar tuttel vuur kinger

d'r aesj van 't Klaar
voort de tsiet waast
i leëvensmód i zörg
sjting verwere
voge nui
woa kingersjtimme
klinke d'r berg eraaf

tuttel d'r bróch

2015
tuttele – vertroetelen