(laat u voorlezen!)

 

 

Hundertwasser

 

jode ulliegtuur
sjpeiele sjtroale
tsirkele welle
blommefrisj kluresjpel
kingertseechnoenge landsjaf
sjtruuch beum
wase oes jieëvel
in d'r himmel
sjterve verjunt
bluie óp
sjenke lóf
drupe wasser
Hundertwasser koens
zieng hoed
plantst óp zie jraaf
inne boom
sjenkt zie leëve
hinger bliet zie hoes
verbleecht i zieng koens
jeet óp i nui klure
tsirkelt i frisj jreun
welt i pril kingerheng

 

2015