(laat u voorlezen!)

 

 

jedem


nog tse zieë
fundamente oane
barakke
wachtuur leëgjesjaose
zuklidder jelösjt
dröad oane sjtroom
poats i jósiezere lettere
‘jedem das seine’
kampbeule mit
sjtoale sjtivvele
‘jedem das seine’
jevangene vel
uvver knäok
klokkewiezere wieze
viedel noa drei
middieg va
bevrijding
‘jedem das seine’
kampbeule jericht
name va jevangene
i sjting jesjraeve
blomme umkranst
d’r klokketoere raest
viedel noa drei
tsiet va vrij

 

2015