donnesjdieg201701
donnesjdieg201701b
donnesjdieg201702
donnesjdieg201703
donnesjdieg201704
donnesjdieg201705
donnesjdieg201706
donnesjdieg201707
donnesjdieg201708
donnesjdieg201709
donnesjdieg201710
donnesjdieg201711

foto's va vasteloavend i Kirchroa 2016

    donnesjdieg 

   
de vräud is
óngerweëgs
ze kunt

’t kammezöalsje
va diech
mit de sjpenker
va joare
an d'r sjtool
ze blieve

vier tsere mit toelpe
i vasteloavendsklure
en sjtaeche
e nui sjpenke
umdat-s te ummer
danst bij ós
waast bij ós
doe vasteloavendsblom
 
alaaf
dieng vrung
van d’r donnesjdieg
vasteloavendsdonnesjdieg
meëdjerdonnesjdieg 

 

 donderdag/ de vreugde is/ onderweg/ ze komt/ het vestje/ van jou/ met de speldjes/ van jaren/ aan de stoel/ ze blijven/ wij versieren met tulpen/ in carnavalskleuren/ en steken/ een nieuw speldje/ omdat je altijd/ danst bij ons/ groeit bij ons/ jij carnavalsbloem/ alaaf/ je vrienden/ van de donderdag/ carnavalsdonderdag/ meidendonderdag/

 

 

 

 

 

Sjlingere

D'r vasteloavend sjliecht ziech kótterbij. Hei en doa is al jet tse doeë. Vuur 't Bertie en d'r Wiel is 't nog jet tse vrug. Die daag mit vasteloavend is vuur hön jenóg. Ze neëme ziech de bus. Vare e paar dörper wieër. Doa zunt ze al ing tsiet nit mieë jeweë. Ze kanne ziech entzinne dat doa e dink is mit jouwe kaffieë en lekkere vlaam. Óp d'r maat is jee miensj tse bekenne. Ze lofe jet sjtroase durch. Hei en doa hingt ing vasteloavendsvaan. E paar lu sjtaeche d'r waeg uvver. Ze junt inne zaal eri.
'Zouw doa jet tse doeë zieë, Bertie,' zeët d'r Wiel.
'Jiddenfals, Wiel,  jinne vasteloavend. Angesj zouw wal moeziek eroes sjalle.'
Nuisjierig maache ze de duur óp. Zient inne lange jank mit ing duur. Nuuks tse hure. Ing vrauw kunt durch de duur.
'Uur kant eri kome.'
 't Bertie knikt vrundlieg.
'Is doa jet tse doeë?'
'Joa drei zengere. Jidder i zieng eje sjproach. Zieër melodiesj. Um tse jenisse.'
Ze kieke d'r zaal eri. Óp de buun sjtunt de insjtroemente veëdieg. Vuural jietare. In d'r zaal is plaatsj jenóg. 't Bertie en d'r Wiel zetse ziech an e dusje. De jes uvver inne sjtool. Ze besjtelle ziech jet tse drinke. 't Preuft al noa mieë dizze middieg. De drei zengere junt de buun eróp. Ze zinge en sjpille. Hön versjiedene sjpröach weëde ee. I moeziek oane óngersjeet tusje lu. Tuen heëve diech óp. Ing wólk va versjtendnis. Confetti dwarrelt. Sjtimme, sjlingere va wermde. Vuur 't Bertie en d'r Wiel is 't inne middieg um tse behaode. 't Verbingt. Um ziech tse vräue. Óp vasteloavend en nog mieë. Zoeë junt ze noa heem. Vertselle 't an jidderinne deë 't hure wil. Inne sjunne zóndiegmiddieg.
Nieëkste kier kome ze werm. Mit nog mieë lu.
Um ziech tse werme.

 

 

Vetdonnesjdieg

I vruier tsiete sjprooch me va vette deesdieg vuur de vaaste. Da woeët ’t vet i hoes ópjemaat, umdat ’t angesj zouw bederve. I de vaaste-tsiet dórf me dat nit aese. Noen weëd d’r donnesjdieg zoeë jeneumd. I Duutsjland is dat d’r vasteloavendsdaag van de vrauwlu, 'Meedsjendaag'.

 

 

 

 

Fibberwaar
D’r mond fibberwaar is jeneumd noa d’r Reumiesje Jod Februus, d’r Jod van de óngerwelt
.

 

Venus, Mars, Jupiter
De planeet Venus is duudlieg  in 't zuudweste tse zieë. Linksboave sjteet de planeet Mars. Jupiter is sjpieë in d'r oavend bis an d'r mörje in 't ostzuudoste.

 

Dieksiejoneer
Is werm tse krieje.

 

 

Kamieël

 

 

Deel vieëtsing
(Anger dele bij feuilletons - Jinne prul)

D’r daag d’rnoa is d’r Kep nog ummer an ’t moete. Heë zitst óp d’r sjtool bij de vinster. Vuur de zoeëvöalste moal zeët e: ‘Dem d’r brif mitjeëve.’
‘Kep noen huur doa uvver óp. Iech han ’t noen waal döks jenóg jehoeëd.’
‘Iech wil ins kieke of iech nog e antwoad krien.’
‘Die hant jister d’r brif jesjraeve. Óp de pos jedoa. En da kans te dem hu nog krieje. Sjpieëtstens mörje. Of die damen zunt nit zoeë sjprietsieg wie-ts doe dinks. Da kan dat nog ing janse tsiet doere.’
’t Biela hat ’t nog nit jezaad of d’r Sjaak sjteet vuur de duur.
‘Iech kom perzeunlieg ’t antwoad aafjeëve.’
’t Biela lieët ‘m eri. Heë jieët d’r Kep d’r brif.
‘Doa zitst jinne poszieëjel óp.’
‘Dat sjtimt. Ze hant d’r brif zofort jeleëze en ’t antwoad jesjraeve.’
‘Jister?’
‘Joa. Iech daat wen d’r Kep d’r brif hu kriet, is deë nog ummer óp tsiet.’
‘Wiezoeë? Has te ‘m jeleëze?’
‘Iech zouw nit durve.’
D’r Kep maat d’r brif óp. Leëst ’t brifje.
‘Ao, de proof is dizze mörje. In d’r zaal hinger de kirch. Da jon iech doa effe hin.’
‘Zörg dat-s te vuur de middieg tseruk bis,’ ruft ’t Biela hem noa.
D’r Sjaak laacht ins.
‘Deë zal besjtimd jouwe appetiet krieje. Iech jon ing duur wieër.’
’t Biela lekt ziech de heng óp de hufte.
‘Sjlank en jezónk.’
 D’r Kep viert óp d’r fiets de sjtroas oes. Um de drieën lofe de vrauw en d’r man van ’t vurriegs joar. Heë in d’r vrak en zieë als meun. Ze hant inne kamieël bij ziech óp redjer.
‘Woa jees te hin,’ ruft d’r man.
D’r Kep sjtópt.
‘Noa inne nuie artiestejroep kieke. En wat móst uur mit deë kamieël?’
‘Dat is ing knoebelieje jesjiechte,’ zeët de vrauw.
D’r Kep bekiekt heur ins.
‘Weë?’
‘Nit iech. D’r kamieël.’
D’r Kep sjtiegt werm óp.
‘Ing knoebelieje jesjiechte. Iech bin benuit wat iech dierek tse zieë krien.’
De vrauw en d’r man junt óch wieër. D’r kamieël fleut e lidje. D’r Kep kunt bij de kirch. Heë zetst d’r fiets teëje inne boom. Oes ’t zeëltje klinkt flotte moeziek. Heë klopt ins óp de duur. Jinne maat óp. Ze zalle ‘m waal nit hure durch de moeziek. Heë waad bis de moeziek is aafjelofe. Heem is ’t Biela in de kuche an ’t koache. D’r tusje durch sjwingt ’t mit de bee en de erm.