tfesva201607
tfesva201608
tfesva201609
tfesva201610
tfesva201611

 


    ’t fes va

   

wingende baad
krollend hoar
uvveral woat-s te zies
Kloaze en Piete
sjokkelade broen
sjuumpjer zus
tute vol
heë kunt
wies peëd
sjwats va de lu
himmelkloar
mondelit
kinger zinge
uvver wingend hoar
va kruun bis baad
krollend lang
va wies bis sjwats

 


het feest van/ waaiende baard/ krullend haar/ overal waar je ziet/ Klazen en Pieten/ chocolade bruin/ schuimpjes zoet/ zakken vol/ hij komt/ wit paard/ zwart van de mensen/ hemelhelder/ maanlicht/ kinderen zingen/ over waaiend haar/ van kruin tot baard/ krullend lang/ van wit tot zwart

 

 

Kris-jesjiechte 2016 'Tseruk'

Alles over kerstmis
 

 

 

 

Keëtse i lampe

D'r Tsinterkloas sjtiegt oes inne auto bij e hoes. Heë jeet eri. E sjtuk wieër in e jroeës waarjesjef leuft d'r krisman rónk. Me sjprikt va detsemberfeste. Wat vuur jezich 't óch hat. Dat kan me ziechzelver oeszukke. D'r krismaat is al ing tsiet ópjebouwd. 't Trukt lu. Vöal lu.
Ing vrauw  leuft verbij. I loemele jekleid. Ze hat ing taesj van 't jroeës waarjesjef in ing hank. Drekkieg. In de anger ing ópjerolde dekke. Mit ing koad tsezame jebónge. Bij inne vuurpot bliet ze sjtoa. Zetst de taesj en de dekke neer. Ze wermt ziech de heng. Inne man wurpt inne knudsj hoots óp 't vuur. Heë verkeuft neus in ziene kroam. Kiekt vrundlieg noa de vrauw.
''t Vuur brent. Vuur wem dan óch. 't Wermt.'
De vrauw kriet ing haffel neus va hem. Ze rauwelt jet. Duit ze in de taesj. D'r pap hat 't ziech bekaeke. Jelt ziech ing tuut neus. Leuft wieër. Ónger inne jroeëse krans durch. Veer keëtse sjtunt dróp. Mit lampe. Tswai brenne.
Heem zetst d'r pap de neus óppen dusj. Vuur de kinger. Sjtrak kome ze. De kinger. Da sjtaeche ze keëtse aa. Tswai.
Echte keëtse. Echte vlamme.
Um tse werme. Zoeë kótbij.
Um tse zieë. Zoeë bijee.

 

 

Roeëze

Roeëze weëde al doezende joare jetsuuchd um hön sjunheet. In de aodheet passeret dat i China en Afrika, duch de Jrieke, Römer en in Ejypte.

 

Detsember

D'r detsember vingt jiddes joar aa óp d’rzelfde daag van de waech wie d’r tseptember. D'r Juudiesje naam vuur detsember is Tebel.

 

Vunnef detsember
D’r mond en Mars sjienge dizzen oavend tsezame durch de beum. Vanaaf achtsing oeer tse zieë in ’t zuudzuudweste

 

Venus
An 't bejin van d'r oavend is de planeet Venus duudlieg neer in 't zuudweste tse zieë.

 

Dieksiejoneer
Óp zóndieg zivve-entswantsieg november weëd de nui oes-jaaf van d'r dieksiejoneer jeprezenteerd in 't jemeendehoes va Kirchroa. Vanaaf 13.30 oer junt de dure van 't jemeedehoes óp vuur inne projram va vuurdrag, moeziek, jet vuur de kinger, oeslek en jemuutlieg bijenee zieë. Mit artieste wie 't Jód tsimmer, Sneckers, Tim Weijers en Marjolein van Gilst en d'r winnaar van d'r sjlajer 2016 d'r Reënboagkloeb. Alles ummezuns, va ballongs bis sjokkelade klumpjer.


Tswainachte
Kris-jesjiechten van d'r Maurice Hinzen mit Sjlauwberjere van d'r Loek van de Weijer en tseechnoenge van d'r William Körver.

 

Miemelfiemel, trilogie van d'r Paul Weële
Tsoeker óp de Miemele (nuuntsingachtsieg), Ing Miemel an d'r Biereboom (nuuntsingvunnef-enachtsieg) en Miemelebitter en Broamelezus (tswaidoezend)  in ee bóch. Mit tseechnoenge van 't Hélène Sturtz. ISBN/EAN:978-9076043-28-9


Ins ing miemel, ummer ing miemel
Ing veerde jesjiechte uvver de famillieë Miemel. Óch i dis deel tseechnoenge van 't Hélène Sturtz.ISBN/EAN:978-94-91561-67-2
 

De Mercuriustapes
D'r nuie thriller van d'r Paul Weële: De Mercuriustapes. Fictie en wirkliegheet in inne sjpannende roman.
ISBN: 978-94-91561-61-0

 

 
Ing mangel Zonnesjtroale
Nui jediechte van 't Annie Tummers-Huppertz in 't Kirchröadsj. Uvver de hemet, 't leëve, de natoer en ós sjproach! Vol hoemoor en wermde.

ISBN: 978-94-91561-59-7

 

d’r tsint en d’r piet
e fes va jónk bis aod

 

 

mit  tseechnoenge van d’r guus knebel

 

Deel veer - Ballong

’t Sjteersje viert óp zie fiets-je durch d’r jaad. De noabervrauw kiekt uvver de hek. ‘Kiek wat iech hei han?’
Ze hilt ing ballong vas an e köadje. Doa-óp sjteet ing tseechnoeng van d’r Tsinterkloas.
‘ Vings te ze sjun?’
’t Sjteersje bliet sjtoa. Het knikt.
‘Wils te ze han?’
’t Sjteersje knikt werm.
‘Waad, iech bring ze diech.’
De noabervrauw kunt durch ’t pöats-je.
‘Iech zal de ballong an ’t fiets-je vasbinge. Angesj vleit ze voet.’


“t Sjteersje laacht. De noabervrauw jeet werm tseruk. Ze winkt bij ’t pöats-je. Óch ’t Sjteersje winkt. ’t Viert tsruk noa ’t hoes.
‘Opa, kiek ins wat iech han kraeje.’
D’r opa kiekt durch de vinster. Heë laacht. Óp de sjloebe kunt e eroes. Um d’r nak hat e ziech ing sjal jeknubt.
‘Wat sjun Sjteersje.’
‘Han iech van de vrauw kraeje.’
Het wiest noa  d’r jaad van de noabervrauw.
‘Noen kans te óch vleie mit die fiets-je.’
’t Sjteersje viert  werm noa d’r jaad. De ballong danst an ’t köad-je mit.
‘Voeoeoeoeoe. Iech vlei.’
D’r opa leuft hinger ‘m aa.
‘Woa vleits te hin?’
’t Sjteersje bliet sjtoa.
‘Woa zalle vier hin joa, opa?’
‘Jans hoeëg, kink.’
Het kiekt noa d’r boom.
‘Doa boave in d’r boom.’
‘Nog hoeëjer,’ zeët d’r opa. ‘Ziech d’r mond sjiengt durch de bome,’ zingt e.
‘Woa is d’r mond da?’
‘Wen ’t duuster is kanne vier ‘m zieë.’
‘Is dat doa woa de oma is?’
D’r opa knikt. Heë kiekt eróp.
‘Joa, de oma.’
‘Kunt doa óch d’r Tsinterkloas?’
‘D’r KLoas en de Piete kome uvveral.’
De noabervrauw sjteet nog ummer bij heur in d’r jaad.
‘Iech han nog ing ballong. Vuur d’r opa.’
Ze rikt de ballong uvver de hek. D’r opa pakt ze vas. Heë kiekt noa ’t Sjteersje.
‘Zalle vier ze de oma sjenke?’
’t Sjteersje knikt. D’r opa lieët de ballong los.
Ze kieke ze noa.
‘’t Sjteersje winkt.
‘Dag oma.’
‘Noen kriet de oma óch bezuk van d’r Kloas,’ zeët d’r opa.
De noabervrauw laacht.
‘Tsnterkloas, wat e sjun fes.’
D’r opa zingt, ‘Ziech d’r mond sjiengt durch de bome’.
’t  Is frisj an jen duur. Ze winke noa de noabervrauw. En junt eri.
‘Tsinterkloas, wat e sjun fes,’ zeët de noabervrauw nog ins.