knal201706
knal201707
knal201708
knal201709
knal201710
knal201711


     knal

   

sjterehimmel sjprietst
oerknal
jaaswólke drieve
kleëve anee
planete eëd
leëve jebouwd
wóngervol jemuut
ós zieë va joare
miljarde lang
komete i-sjlaag
eëd verbrent en lösjt
inkel wieze jenóg
um tse wase
eëd bevruust en toeënt
Inkel wieze jenóg
um tse leëve
eëd sjmilst en sjtolt
Inkel wieze jenóg
um tse blieve


weë
dat wieze

 

 

knal/ sterrenhemel spuit/ oerknal/ gaswolken drijven/ plakken aan elkaar/ planeten aarde/ leven gebouwd/ wonderlijk gemoed/ ons zijn van jaren/ miljarden lang/ kometen in slag/ aarde verbrant en dooft/ enkel wezen genoeg/ om te groeien/ aarde bevriest en dooit/ enkel wezen genoeg/ om te leven/ aarde smelt en stolt/ enkel wezen genoeg/ om te blijven/ wie/ dat wezen

 

 

Oerknal
’t Is ’t idee van de algemene relativiteitstheorie, dat drutsing-achtsingde miljard joar jeleie mit d’r oerknal ’t heelal bejon.

 

Meëts
D’r  mond meëts weëd óch wal vrugjoamond, sjoelemond, jäölemond jeneumd.

Venus, Mars, Jupiter
De planeet Venus is duudlieg  in 'tweste tse zieë. Óch de planeet Mars sjteet in 't weste. Jupiter is sjpieë in d'r oavend bis an d'r mörje in 't ostzuudoste.


Vrugjoar
't Vrugjoar vingt tswantsieg meëts um elf oer nuunentswantsieg aa. Deë daag doere uvveral óp de eëd d'r daag en de naat eëve lang.


Dieksiejoneer
Is werm tse krieje.


 

 

 

 

Sjild

D'r Joeëhan maat zieng rungde mit d'r hónk. 't Is nog vrug. Bij de sjilder mit de laachende bilder is jinne tse zieë. De sjtimtsiet is verbij. De mieëtste bilder zunt bemoald mit inne sjwatse sjtif. Sjnautse, beëd, brille, oere. E paar zunt haof aafjeraese. E sjtuk wieër sjteet inne man jebukd bij inne lampepoal. Heë maat e sjild los. D'r Andris kunt aalofe en bliet sjtoa. Mit inne jrielaach in 't jezich bekiekt heë ziech d'r man bij 't sjild.
'Doe zals wal nit jód jesjloffe han?'
D'r man kunt reët. Heë hat inne roeë kop. Jenauw zoeëwie zieng partij. Bekiekt ziech d'r Andris en bukt ziech werm.
'Iech bin jinne sjlofkop,' zeët e.
Heë jeet wieër mit 't los maache van 't sjild. Zie jezich zoeëwie nog jet tse laache woar vuur hem. Hofnoeng. Noen verdris. D'r Andris leuft durch.
'Doe has besjtimd inne kater.'
D'r hónk va d'r Joeëhan ruucht an 't sjild.  D'r man keurt d'r hónk.
'Zicher de dierenpartij.'
Heë laacht. Liecht werm óp zie eje bild.
'Dat sjtimt,' zeët d'r Joeëhan.
D'r hónk kwispelt mit d'r sjtats. Va links noa reëts. En tseruk. D'r man deed 'm noa.  Mit d'r kop va links noa reëts.  
'Joa, nae. Joa, nae.'
D'r Joeëhan leuft durch.
'Doarum jinne kater?'  
D'r man sjteet mit 't sjild i jen heng.
'En jinne sjlofkop.'
D'r Joeëhan drieënt ziech nog ins um.
'Dat tselt. Of nit?'
Jee antwoad. D'r man leuft de anger zie óp. 't Sjild ónger d'r erm.
D'r Joeëhan kiekt 'm noa.
'Ocherm.'

teller

431206
vandaag137
gister450
deze week1622
maand9622