jedanken

ing sjtim klinkt
durchleëfd
nog zoeëvöal
tse zage
sjlist ze sjwiejend
i de erm
loester noa de
ónbezónge jesjiechten
jedanken krient
d’r vrije loof
raeste bij ing
brós bloeës
veule ‘ne hatsklop
dreume noa
inne hese daag
in de oavendlóf
ing sjtim zingt
uvverleëfd
die Gedanken sind
frei

2016