noa d'r óptsóg

sjtroase sjtreume
lanksaam leëg
wieëtsjafte völle ziech
lu zukke wermde
jlazer vol jetsapt
moeziek danse
de zon jeet ónger
vrugjoar vermiesjt ziech
lieët in de sjtroale
hinger vinstere zunt
jardienge nog an zie
jesjoave poefele
kaffieë óppen dusj
en inne klinge
vuur doesj en sjpas
uvver de sjtroas
tiervelt d'r confettie
lu i jruupjer
ze zinge laache
inne intsele leuft
zieng sjritte vuur
ziechzelver
d'r ruk jekierd noa
d'r daag
de frisje mörjeklure
dónkele
wieëmudieg d'r oavend
d'r vasteloavendsmondieg
ópjebórje in de komende daag
zoeëvöal mondieje
bis deë inne mondieg
 

2016